ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 13:04
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި، އެމްޑީޕީގެ އިސްބޭފުޅުން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި، އެމްޑީޕީގެ އިސްބޭފުޅުން
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ހޯދުން
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
 
ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގާމެދު ދެކޭގޮތް ދެނެގަނެ ޕާޓީ ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލާނެ
 
ނާކާމިޔާބު ވީގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އުފައްދާފައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާއި 20ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ދިރާސާއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ 1 މޭ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަދި 2024 ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބު ވީގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންވާ މީހުންނާ އަދި ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން [email protected] އަށް މައުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ އަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގާމެދު ދެކޭގޮތް ދެނެގަނެ ޕާޓީ ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި ދެ އިންތިޚާބުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކުން އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން އެއްބަސްވީ ޕާޓީ އަލުން ތަރުތީބުވެގެން ނުކުމެ އެމްޑީޕީގެ ފިލޯސަފީތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިިދުމަތް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި ބާރަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފޯކަސް އޮތީ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ. ކައިރިކައިރީގައި އިންތިޚާބުތަކެއް އައުމާއެކު ޕާޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ގްރޫސް ރޫޓުން ޕާޓީ އާމެދު ދެކޭގޮތް ބަލާ ކަންކަން ހައްލުކުރެވެން ހުރި ގޮތްތައް ބަލާނެކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި