ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 19:44
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަވަސް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ!
 
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި

ވެރިކަމަށް އަންނަން އެތައް ދޮގު ވައުދުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ވިއެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް 'ކާޑެއްގެ' ގޮތުގައި ކުޅުނީ އިންޑިޔާ އައުޓް ކެމްޕެއިނެވެ. އެވަރުން ވެސް ފުދުނީކީ އެއް ނޫނެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ހަތިޔާރު އެޅި އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ކަމަށް ބުނަން ފެށިއެވެ. އެތައް ރައްޔިތުންނެއް އެކަން ޤަބޫލުކޮށް އެބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވެރިކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެން ދެންވެސް ފެއްޓެވީ އިންޑިއާއަށް ގޮންޖައްސަވާފައި ކަންކަން ކުރެއްވުމަށެވެ. އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ސަރުކާރުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އިސްބޭފުޅުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީތަކުގައި ތިއްބެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ގެންދެވީ އިންޑިއާއަށް ގޮންޖައްސަވާ އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

އަދިވެސް ބައެއް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ސަސްޕެންޝަންގައި ތިއްބެވި ކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭއިރު، މިހާރު ފެނިގެން މިދަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަޤާމުން ދުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރުއެވެ. މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ފާތިމަތު ތައުފީގު ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17 ގަ އެވެ.

ފާތިމަތު ތައުފީގު އެ މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވި ސީދާ ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. ފާތިމަތު ތައުފީގު އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި އިރު، އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު ވަނީ އެ މަގާމުން ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑު މަލާމާތެއް ރައްދުވަމުންދަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަމުންދާ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ފާތިމަތު ތައުފީގަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ އިންޑިޔާއަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކީ އެކަކެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިންޑިޔާއަށް ޖައްސާލައިގެން އުޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް އިންޑިޔާއިން ފެއްޓެވި މާސިންގާ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެވެ. މިކެމްޕެއިންގައި މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނެއް ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއަށް އިންޑިޔާގެ ލަކްޝަދީޕް ރަނގަޅު ކަމަށް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެދުވަހު ބުނީ މިއީ ހާސްވެ ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަކަށް އިންޑިޔާ މާކެޓް މުހިއްމު ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މުހިއްމީ ޔޫރަޕާއި އަދިވެސް އެނޫން ތަންތަން ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔައިރު ރާއްޖެ މާކެޓް ކުރުމަށް މިތަންތަނަށް ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަށްދާ ވަފްދަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މިކަމެއްވެސް ނުކުރެވެއެވެ. ފާތިމަތު ތައުފީގު މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި އާއިޝާ ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާއިން އެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކުންފުނި ތެރޭގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. ނިމިދިޔަ ފަސްއަހަރަށް އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލާނަމަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ އަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިންގި އެއް ކުންފުންޏެވެ. މިއަދުވެސް ހޯދަމުންމިދާ އެވޯޑްތަކުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ފާއިތުވި 5 އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންކަން ސިއްރުކުރެއްވިއެވެ. އިންޑިޔާއަކީ އަބަދުވެސް އެކުވެރިޔަކަށް ހަދަން މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު އިންޑިޔާ ވަރެއް ނެތިގެން އުޅޭއިރު، މިދަތުރަށްފަހު ފެނިގެންދިޔައީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެމްޑީ ކަމުން ފާތިމަތު ތައުފީގު ވަކިކުރިތަނެވެ. ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ މިއަދު ހަމަ އިންޑިޔާ އޯކޭ ވީ ތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ނަޔަސް ވަރިހަމަ ވާނެކަމަށް ބުނި މީހުން އިންޑިއާއިން ފަތުރުވެރިން ގެންނަން އެގައުމަށް
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ