ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 22:31
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބާއްވަން ނިންމި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި
އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ނޫސްވެރިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަ ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގައި
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެއްނުވޭ

އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވަން ނިންމި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަހުން ނޫސްވެރިން ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހެއް އަންގާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރި ވަކި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަ ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގައެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވޭނީ އެންމެ ސުވާލެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް އަންގާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ނޫސްވެރިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕްގައި ވެސް ނޫސްވެރިން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ. ބައެއް ނޫސްވެރިން ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓަރަށް ވަގުތުވުމުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް ނޫސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، އެ މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބާއްވާތާ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފަހުން ވެސް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަވުންތައް ބާއްވަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިސްޓްރީއަކަށްވާއިރު، މި މަސައްކަތްތަކުގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް