ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 19:03
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުން
ރައީސް މުއިއްޒަށް ވެގެން ވާނަމަ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރައްވާނެކަން ވަރަށް ސާފު - ހަސަން ލަތީފް
 
ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޔާމީން ދޫކޮށްލައްވާފައި ރައީސް މުއިއްޒު ނުބަހައްޓަވާނެ
 
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ބަސް ވިކޭނަމަ ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރައްވާނެ

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް ވެގެން ވާނަމަ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރައްވާނެކަން ވަރަށް ސާފުކަމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ޔާމީން މިނިވަންކުރެއްވުމުގެ މައުޟޫގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ ޔާމީން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒަށް ވެގެންވާނަމަ، ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެކަން ޔާމީން ވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ވީހާ ދުވަސް ވަންދެން ޖަލުގައި ނުބެހެއްޓެވި ނަމަވެސް، މިނިވަން ވެގެން ޔާމީނަށް ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި ނުބަހައްޓަވާނެކަން ޔާމީން ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަދައިން ވިދާޅުވަނީ ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އެހެން ފުރަތަމަ ވިދާޅުވި ދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރި ކިހިނެއްހޭ ރައީސް މުއިއްޒު މިކަންކުރައްވާނީ. އެއީ ޝަރުއީ މަރުހަލާއިން ކުރާނެ ކަމެކޭ. އެކަން ކޮށްފިއްޔާ އެއޮތީ ކޯޓު ތެރެއަށް އަތްބޭނިފައޭ. ދެން މާ ގޯސް ކަމެކޭ އެކުރެއްވީ. ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ އެއީ ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ކުރެއްވޭނެކަމެއް ނޫންކަން. ދެން ދެވަނަކަމަކަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް މަޑުމަޑުން ބައްޓަންކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ އެހެން ފަރާތްތައް އެކަހެރި ކުރައްވަމުން. އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔަކީ ރައީސް ޔާމިން. ދެން މިހާރު ފަހަރެއްގައި އެހެން ނުވެދާނެ.
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

މެންބަރު ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެއްވަން ރައީސް މުއިއްޒަށް ކުރެއްވެން އޮތް ކަމަަކީ ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލެއްވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒު އެކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މިޒާޖާއި ތޮބިއްޔަތުގައި ހުންނަ ގޮތުގައި އެއިރެއްގައި އެވެރިއެއް ކައިރީގައި ތިއްބަވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ. މިވަގުތު ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ބައިވަރު ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަވާ. އެކަން ހިނގައިދަނީ އެހެން. އަދިވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ބަސް ވިކޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް.
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަންކުރެއްވުން ކަމަށް، ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށާއި، އިއްޔެ ފެށި މަސައްކަތް އިތުރަށް ގިއަރު މަތިކުރަމުން ގޮސް، ކާމިޔާބުކޮށް ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނަ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާތަކުގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެން، ހުވާނުކުރައްވަނީސް، ޔާމީން ބާކީ ކުރައްވާ ޔާމީންގެ ޕާޓީން އެމަނިކުފާނުގެ ބާރުކަނޑުވާލައްވާ އިތުރު އުނދަގޫތަކާއި ރައީސް މުއިއްޒު ކުރިމަތިކުރެއްވިކަމަށް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި 11 އަހަރުގެ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިނިވަންވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ވެސް ހުކުމުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް