ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 13:20
އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ
އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސަގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ސައްމާހު
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
 
އެކަން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނޭ
 
މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގެ 3 ފަނޑިޔާރުންވެސް ތިއްބެވީ ޗުއްޓީގައި
 
ހައިކޯޓަށް ގުޅާލުމުން ހައިކޯޓުން އެކަމަށް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވޭ

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ވ. ކެޔޮދޫ ދޭލިއާގޭ، މޫސާ އަހުމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ, އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގިނަމަވެސް، އެއާ އެއްގޮތަށް ހައިކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ އެކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރީއަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސައްމާޙުގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިމެންދެން އޭނާ ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ 7 ދުވަސް ނިމިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހަމަވެފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ހައިކޯޓުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ބާއްވައިދިނުން އެދި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޕީޖީ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ މަރުގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭތީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގެ 3 ފަނޑިޔާރުންވެސް ތިއްބެވީ ޗުއްޓީގައެވެ. ނަމަވެސް ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވައިގެންވެސް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓަށް ގުޅާލުމުން ހައިކޯޓުން އެކަމަށް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް