ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 01:49
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
20 ވަނަ މަޖިލިސް
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
 
ބިލުތަކަކީ ކޮބައިކަމެއް އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަނުކުރައްވާ
 
އަލަށް އިންތިހާބުވި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންގެ ހުރީ ނިމިގެން މިދިޔަ 19 ވަނަ މަޖިލީހާއި އިދިކޮޅު ވިސްނުމެއް

އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ވަހީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވާއިރުގައި، އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް އައި އިރުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާއެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވީ 200ށް ވުރެ ގިނަ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ހުރި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވާއިރުގައި އެ ބިލުތަކަކީ ކޮބައިކަމެއް އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގައި އެ ބޭފުޅުން ކުރަން ވިސްނާފައިވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އަދި ރައްޔިތުން އެދޭކަހަލަ މަޖިލީހެއް އޮންނާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަން ދަތިކަަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން 2019 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ނުކުތީ އެޖެންޑާ 19 ހިފައިގެން ކަމަށާއި، އޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ބިލްތައް ހުރި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން ކިޔައިދެވުނު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަނީ މަޖިލީހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ މެންބަރުން އަންނާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބްރައީސް ހޮވުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ ވިސްނުންވެސް އަލަށް އިންތިހާބުވި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންގެ ހުރީ ނިމިގެން މިދިޔަ 19 ވަނަ މަޖިލީހާއި އިދިކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި