ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 14:40
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތައް
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
ތާރީޚުގައިވެސް ސަރުކާރަކުން އައްޔަނު ނުކުރާ ވަރަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވޭ
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ "މަތި ލުއި"، ކުޑަ ސަރުކާރެއް ހިންގަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން

މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތަށް ވެފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މީކާއިލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ "މަތި ލުއި"، ކުޑަ ސަރުކާރެއް ހިންގަވާނެކަމަށް ދައްކަވަމުން ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ސަރުކާރަކުން އައްޔަނު ނުކުރާ ވަރަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިން ނެތް މަޤާމުތައް އުފައްދައި އެތައް ބަޔަކު އެ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނު ކުރަމުންދާކަން މީކާއީލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ސަރުކާރަކުން އައްޔަނު ނުކުރާ ވަރަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނުކޮށްފި، އަދި މިހާރު ކުރިން ނެތް މަޤާމެއްވެސް އުފައްދަވައިފިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ، ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރުންގެ ދަށުންވެސް މިހާރު އަނެއްކާ އައު މަޤާމެއް އުފައްދަވާފައި އެ މަޤާމަށްވެސް މީހުން ކޮންމެ ރަށަކުންހެން އައްޔަނު ކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ކޮންމެހެން ޒަރޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީކާއީލް ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށްވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކާއި، ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ ފަރާތްތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެތައް މަޤާމުތަކަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރަމުންދާއިރުވެސް އެއްވެސް ހާމަކަމެއް ނެތުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މީކާއީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން މަޤާމުތަކުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަންވެސް މިއަދު ހާމަ ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ކުރިން ފެންނަން ހުންނަ މައުލޫމާތުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކަށްވެފައިވާކަންވެސް މީކާއީލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ސިޔާސީ އިސް މަގާމުތަކަށް އިތުރަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ވިދާޅުވިނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުންވެސް ގެންދެވީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް އާންމު ނުކުރާއިރު، އެއީ ވެބްސައިޓް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ މީހުން މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ، އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިހާރު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެވަނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތެއް ދެވިފައެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ޕާޓީއަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަލާފައި: ފުވާދު
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި