ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 14:34
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތްތައް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަން ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ
ގާނޫނުތައް ވުޖޫދުކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ބިލްތަކަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވޭ
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް 90 ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭނެ

އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ ރާއްޖެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ ތަސައްވުރުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއާއެކު ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަން ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ސަފުތައް އަލުން ރުކުރުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ޕަސެންޓޭޖުން މާކްސް ދޭ ކަމަށްވާނަމަ 90 ޕަސެންޓޭޖަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އައީ އެޖެންޑާ 19 ގެ އެޖެންޑާއާއެކު ކަމަށާއި، އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ 19 ގާނޫނުގެ މަސައްކަތްތައް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދުކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ބިލްތަކަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދައުރުގައި ނިންމި މުހިންމު ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. އެއީ މުޅިން އަލަށް ފުލުހުން ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚާއްސަކޮށް ފުލުހުން މަދަނީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ގާނޫނުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެވި އެކުލަވާލެވުނު ބިލެއް. އަދި އެބިލުގައި ޚާއްސަ ބާބެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ވެސް ބައެއް ހިމެނިފައިވާނެ. ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް ތައާރަފްކޮށް މިކަންކަމަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގައި ބާރުއަޅާފައިވާނެ. އިންޑިސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަން ބިލް، ކުންފުނީގެ ބިލު، ފޮރިން ސަރވިސް ބިލް، މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމާތާއި ގުޅޭ ބިލް، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލް، ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް، ވިސުލްބްލޯ ކުރުމާބެހޭ ބިލް، އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ބިލް، ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ބެހޭ ބިލް، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލް އަދިވެސް އަދިވެސް ބައިވަރު ބިލްތައް ހިމެނޭ.
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިވަންވޭޖާއި، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކުރުމާއި، އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާއި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް