ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 12:47
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރެ - ފައިލް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރެ - ފައިލް
ޓްވީޓަރ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ލަގެޖް ޓެގް ނެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން
ޕާކިސްތާނު މީހާއަކީ ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހާ
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 37 އަހަރުގެ ދިވެހި މީހާއަކީ ޑްރަގް ހުރި ލަޖެގް ބަލާ ދިޔަ ފަރާތް

އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއައި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާގިބު (29) ރާއްޖެ އައި އިރު އޭނާ ގެނައިކަމަށް ބެލެވޭ ޑްރަގުގެ މައްސަލައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އާގިބުގެ އިތުރުން ދިވެހި ފިރިހެއްވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދެމީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. އަދި ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޕާކިސްތާނު މީހާއަކީ ޑްރަގް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހާއެވެ. އަދި 37 އަހަރުގެ ދިވެހި މީހާއަކީ ޑްރަގް ހުރި ލަޖެގް ބަލާ ދިޔަ ފަރާތެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ލަގެޖަކީ އާގިބުއާއި އިތުރު މީހަކު ބައިވެރިވެގެން ގަނައި ލަގެޖެއް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ލަގެޖް ޓެގް ނެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަދި ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ބަޔާންތަކާއި ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުންގެ ރިޕޯޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަހުލީލު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާގިބުގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ތުހަމަތެވެ. އަދި މިކަން ކުރުމުގައި އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިއީ ރާވައި އިންތިޒާމުވެގެން ހިންގާފައިވާ ކުށުގެ އަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީނާއަކީ މިކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މީނާއަކި ބިދޭސީއަކަށް ވެފައި އޭނާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޝަނުން އެދިފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރުމާމެދު ޕްރޮސެކިއުޝަނުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވެއެވެ.

މި ދެމީހުން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން އާގިބު ފިލާފާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު އޮތުމާއި، މުޖްތަމައުގެ ސަލަމަތަށް ނުރައްކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ. ދިވެހި މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ މުޖްތަމައުގެ ސަލަމަތަށް ނުރައްކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާގިބު ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއްގެ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) އަދި (3) ވަނަ ނަންބަރާއި މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ (3) (4) އަދި (5) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ. ދިވެހި މީހާގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއްގެ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (3) (4) އަދި (5) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް