ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 13:53
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ފޭސްބުކް
ޑެންގޫ އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރުން
މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެޗްޑީސީން ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވޭ: މިނިސްޓަރު
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑެންގޫގެ 774 ކޭސް އަދި ޗިކުންގުންޔާގެ 389 ކޭސް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވޭ
އެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ ސްޓިޔަރިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވޭ

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ޑެންގޫއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރެމުންދާތީ، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތައް ވެސް ގުޅިގެންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ ސްޓިޔަރިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮމިޓީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ރަށްތައް ފޮގް ކުރުމާއި، މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދަކީ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަޙައްދުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސިޓީ ކައުންސިލާއި، އެޗްޑީސީ އަދި ވެމްކޯއިންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެފަރާތްތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަށް އެހީތެރިކަން ވެދެއްވާތީ ހަަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އެކަމަށްޓަކައި
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑެންގޫގެ 774 ކޭސް އަދި ޗިކުންގުންޔާގެ 389 ކޭސް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 11 މެއިގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރު ޗިކުންގުންޔާގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 1 މާރޗުން ފެށިގެން އަތޮޅު ތެރެއިންވެސް މި ބަލީގެ ކޭސްތައް ފެނިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް