ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 12:54
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގއާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގއާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން
ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ

ރަޝިޔާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ މި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ޗައިނާގެ ޝިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ދެފަރާތުގެ ފުން އިތުބާރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރަޝިޔާއާއެކު "ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕެއް" ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ނިންމެވުމަށް ޕުޓިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ ސިނާއަތް، ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ، ނިއުކްލިއާ ހަކަތަ، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި އެހެނިހެން އައު ދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ދެގައުމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގައި, ހަނގުރާމައިގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިސްކަން ދިނުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެއެވެ. އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ބާއްވަވާ މި ބައްދަލުވުކުރެއްވުމުގައި ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި، ދެގައުމުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިޔާއާ ތާރީހީ ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ އިރުއުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހާބިން އަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ އެވެ.

ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ރަޝިޔާގައި އުފައްދާ މުދަލަށް ޚާއްސަ މޯލް އެއް ވެސް ޗައިނާގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. މި މޯލްގައި ވިއްކާ 80 އިންސައްތައަކީ ރަޝިޔާގެ އުފެއްދުންތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބިލިއަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރައްކާ ކުރި އަސްކަރީ ސިއްރުތައް، މަގުމަތީ ބާޒާރުން ލިބެން ހުރީ ބާ ކަރުދާހުގެ ގޮތުގަ!
އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފާނެ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ޕޫޓިން އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް، މަގުތަކާ މައިދާން ތަކުން އިވެނީ "މަރުހަބާ ޕުޓިން" ގެ އަޑު
ރަޝިއާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ތެދުވެރި، ގާތް އެކުވެރިޔާ: ކިމް
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިންޒާރު ޗައިނާ އަށް، ރަޝިއާ އަށް އެހީވަންޏާ އޭގެ އަގު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ
ޕުޓިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް! އެޖެންޑާގައި ހަނގުރާމަ އާއި ހަތިޔާރު؟
ޔޫކްރެއިންގެ އިސްތިގްލާލަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ތާއީދު ކުރަމުން، ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ ރަޝިއާ އިން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގޮވާލަމުން ސުލްހައިގެ ސަމިޓް ނިންމާލައިފި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި