ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 07:59
ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސް
މިސަރުކާރުގައި ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ޝަރީފް
 
ފައިސާ ނެތްކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި
 
މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްހެން ހުރީ ހުއްޓިފައިކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި

މިސަރުކާރުން ފެންނަމުންދަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކާއި ދުރު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސްޕީޑް ލަސް ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަކަމަށެވެ. ދެ ތިން މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްނުދާ ރަށެއް އޭރު ރާއްޖޭގައި ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްހެން ހުރީ ހުއްޓިފައިކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ބަޖެޓްގައި އެވަރަށް ފައިސާނެތްކަމަށް ބުނެ މަޝްރޫޢުތައް މިސަރުކާރުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބަޖެޓް ކުރެވިގެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދަނީ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިސާ ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މިސަރުކާރުން ކުރި ކަމަކީ ކާރު ގަތުންކަމަށާއި ފައިސާ ނުހުންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަންވީމަކަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އާރުޓީއެލް ފެރީ ނިޒާމުވެސް މިސަރުކާރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭކަމަށާއި ފެންނަމުންދަނީ އެޚިދުމަތްވެސް ރަނގަޅަށް ދެވެމުންނުދާކަންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރމެޖޯރިޓީ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތްއިރު ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޖިލިސް ދީއްލާލައިފިނަމަ ދެން ފެނިގެންދާނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކާއި ދުރުގޮތަކަށް ވެރިކަންކުރާ ތަންކަަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމާއެކު 3 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ޕީއެންސީ އަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި