ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 11:45
އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއު
އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން
އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއޫގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ދައްކައިގެން ސަރުކާރުން އުޅެނީ ޓެކްސީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން: ޑްރައިވަރުން
 
އިންތިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ސަރުކާރުން ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް ވަދެގަތުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ޑްރައިވަރުން ބުނޭ
 
ޑްރައިވަރުން ބުނީ، ސަރުކާރުން މިހާރު ނުކުރާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއަކަށް އޮތީ ޓެކްސީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށް

އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއޫގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ދައްކައިގެން ސަރުކާރުން ޓެކްސީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބުނެފިއެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑްރައިވަރުން ބުނީ، ސަރުކާރުން މިހާރު ނުކުރާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއަކަށް އޮތީ ޓެކްސީގެ ވިޔަފާރި ކަމަށެވެ. އެހެން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ޝާމިލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއާޕޯޓުގައި ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތަކާ ގުޅޭ އިންތިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ސަރުކާރުން ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް ވަދެގަތުމަށް ކޮށާލި މަގެއްކަމަށްވެސް ޑްރައިވަރުން ބުނެއެވެ.

އެތަނުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެ އެތަނަށް ފުލުހުން އަރުވައިގެން ކުޑަ ކާރެއް ބޮޑުކާރެއް ބެލުމެއް ނެތި ފަހަރަކު ފަސިންޖަރަކު ލާފައި ފޮނުވަން ފެށީ،
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެއާޕޯޓްގެ ޓެކްސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެއާޕޯޓު ޓެކްސީ މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއުއާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކިއުއާރު ކޯޑް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭގޮތް ހެދުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅެމުންދާކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމައްސަލަތައް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށާއި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެކްސީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގު ނެގުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އަދި ވަކި މަންޒިލަކަށް ނޫނީ ދަތުރުކޮށްދޭން ބޭނުން ނުވުމާއި ބިދޭސީން ޓެކްސީ ކުރާ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޓެކްސީކުރާ ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ޓެކްސީތަކުގެ އަގުތައް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަށް އެއާޕޯޓުގައި ބޯޑުތަކެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއުއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން ވެސް މިމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް