ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 18:45
އާސަންދަ އޮފީސް
އާސަންދަ އޮފީސް
އާސަންދަ
އާސަންދައަށް ސަލާންޖެހުން
ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ރޮއްވަނީ!
 
ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދަ ހޯދުމުގެ ދިރާސާތައް ދަނީ ކުރަމުން
 
އާސަންދައިގެ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން "ކޯޕޭމަންޓެއް" ނަގަންޖެހޭ

ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ކެމްޕެއިން ކުރީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އޮޅުވާލުމާއި ދޮގު ހަދައިގެންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުންނެވެ. ރައްޔިތުން ދިޔައީ މިކަންކަން ޤަބޫލު ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ކަންމިހެން ހުރިއިރު، ބައެއް ރައްޔިތުން ބުނީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުއަށް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަނެއްބައި ރައްޔިތުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ރައީސަކަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑެތި ވައުދުވަމުން، ދޮގު ދޮލަނގު ހިފައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު ހައްދަވަމުން ގެންދެވި ދޮގުތަކުގައި ރައްޔިތުން ބަނދެވި އަވަދިވީއެވެ.

ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖޭހޭނެ ކަމަށާއި ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ދިއުމުގައި ރައްޔިތުން ޖެހުނީއެވެ. ރައްޔިތުން އޭރު ޤަބޫލުކުރީ އައު ރައީސަކު ވަޑައިގެންފައި އެންމެ އަވަހަށް ފުއްދަވާނެ އެއް ވައުދުފުޅަކީ މިއީ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މިއޮތްހާ ޒަމާންވިއިރު ރައްޔިތުން ދިޔަ އިންޑިޔާއަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފެވަރިޓް ޤައުމަކަށް ނުވުމުންނެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިޔާ އައުޓްގެ ބޮޑެތި ބިލްބޯޑްތަކާއި އެކު އައްޑަނައަކަށް އެކަން ދައްކައިގެންނެވެ. އެހެންވެ، ރައްޔިތުންތިބީ އިންޑިޔާއަށްވުރެ ރަނގަޅު ބޭސްފަރުވާ ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ.

ކަންތައް ދިމާވަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީހު އަދި ސާފު ނޫން ކަމަށާއި، ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާސަންދަ ފަދަ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު އެންމެ މުހިންމީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ދިރާސާގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެކަން ވީހާވެސް އަވަހެއް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއިރު، މިއަދާއި ހަމައަށް މިކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުލިބެއެވެ.

ރައްޔިތުން މިއަދު މިދަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިޔާއިން ވެސް އާސަންދަ ނުލިބިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ހެދޭ ބައެއް ޓެސްޓްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހެދެނީ ބޮޑުތަނުން އަގުހެޔޮކޮށް ކަމަށްވާއިރު، މިފަދަ ކޭސްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިޓެސްޓްތައް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ މަގުފަހިކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ހާލަތު ތަފާތުއެވެ. ކުރިން ފުލްކޮށް ޕޭމަންޓް ކަވަރުކުރަމުން އައި ބައެއް ޓެސްޓްތަކުން މިހާރު އާސަންދަ އެޕްރޫވްކުރަނީ ތިންބައި ކުޅަ އެއްބައެވެ. މިއަދު ބެލެންސް ދައްކަންޖެހުނީ ބަލިމީހާގެ ޖީބުންނެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަނީކީ ނޫން ހެއްޔެވެ. މިވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދާ ދިވެހި ރައްޔިތެކެވެ.

ކެންސަރު ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގާ ދެވޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން ޖެހެއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހޭއިރު، އާސަންދައިން ކަވަރުކޮށްދޭނީ ފަރުވާގެ އަގުގެ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ނަމަ، ކެންސަރުގެ ބަލި މީހުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ.  

އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓްގައި ބަންޑުންކޮށްލާފައިވާ އިޙްސާސްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ބަލިމީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ހޮސްޕިޓަލެއް މުހިއްމު ކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ. ތެދެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ބަލިތަކާއި ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އައި.ޖީ.އެޗް.އެމްގައި ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް މަދު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ވަރަށް ފަހުން އޮންކޮޖިލިސްޓް ޑިޕާރޓްމެންޓެއް ހުޅުވިއިރު، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ކީމޯތެރަޕީދެވޭގޮތަށް ހުރެއެވެ. މިއީ ކުރިއާ އަޅާބަލައިރު ކުރިއެރުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނެއް ނުތިބެއެވެ. ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކެއް ނެތެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރީ ހަމައެކަނި އެންމެ އޮންކޮލިސްޖެސްޓެކެވެ. އަދި އެންމެ އޮންކޮ-ސަރޖަންއެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މިބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ރިވިއުއަށް ދައްކަންޖެހޭ މީހުން ކަމަށްވާއިރު، އާސަންދައިގެ ތަތްކަމުންނާއި މިއަދު އާސަންދަ ލިބިފައި ނުލިބެނީ ކޮން ޚިދުމަތަކަށް ކަމެއް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ފަރުވާ ނުލިބި މަސް ދެމަސް މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިއަދު އާސަންދައިން ބުނަމުންދަނީ އާންމުންގެ އަތުން ފީއެއް ނުނަގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނި ސަރުކާރުގެ ބަހެވެ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ ދިވެހީންގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން އޮތީ މިހެންކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް މިކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ބާވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދުން ފެށިގެން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެސް ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދޭނެ: އާސަންދަ
ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީހެއް އަދި ނޭނގޭ
މިއަހަރު އައި.ވީ.އެފްގެ ފަރުވާއަށް އެހީ ހަމަޖައްސައިދެނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 100 ދެމަފިރިންނަށް
އައިޔޫއައި އަދި އައީވީއެފްގެ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށް، އަންނަ މާރޗް މަހު ޚިދުމަތް ފަށަނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނަށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވާ އުސޫލެއް ނޯވޭ: ހީނާ
ކުއްޖާ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ވަގުތުން ހަމަޖެއްސިން، ލަސްވީ ފްލައިޓުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން: އާސަންދަ
ފާއިތުވި ތިން އަހަރު 57،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިތާއި ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވޭ: އާސަންދަ
ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި، މިއަދުން ފެށިގެން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި