ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 12:15
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ތުރުކީ ސިފައިން
ތުރުކީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށް ބުނެ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސަރުކާރު
 
ރާއްޖޭގައި ތުރުކީ ސިފައިން ޤާއިމު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
 
ރާއްޖޭގައި އަސްކަރީ 'ޕްރެޒެންސްއެއް' ގާއިމްކުރުމަކީ، ތުރުކީއަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ސްޓްރެޓެޖިކް ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އެނެލިސްޓުން ބުނޭ
 
ބޭރުގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށް ބޭތިއްބުމަށް މަޝްވަރާއެއްވެސް ނުކުރެވޭކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

ތުރުކީގެ އަސްކަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށް ބުނެ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއްކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެނަލިސްޓެއްކަމަށްވާ ސެލިމް އަކޮނޫލްއާ ޙަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ލިމިޓެޑްކޮށް ނަމަވެސް އަސްކަރީ 'ޕްރެޒެންސްއެއް' ގާއިމްކުރުމަކީ، ތުރުކީއަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ސްޓްރެޓެޖިކް ކާމިޔާބީއެކެވެ.

އަދި މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމަށް ތުރުކީއަށް ކޮށިގެންދާ މަގެއްކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށްވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ޤާއިމުވެ ނުތިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވައުދުވެފައިވާއިރު، މިތަނުގައި ތުރުކީ ސިފައިން ޤާއިމު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހާ ސުވާލު ކުރުމުން ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އެވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، ބޭރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެ ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ބޭރު ޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށް ބޭތިއްބުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކާ އެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްވެސް ނުކުރެވޭކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާރިޖީ މަސްދަރުތަކާއި ތަޖުރިބާކާރުންނާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަސްކަރީ ގޮތުން ތުރުކީއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް މެދުވެރިކޮށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ތުރުކީގެ ރޭވުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން ޤާއިމު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށް "ޑިރެކްޓަސް" އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންވަމުން އައިސްފައިވަނީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އުރުދުޣާންގެ ވެރިކަމުގައި މަޑުމަޑުން އެ ސިޔާސަތު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިންޑިއާ ކަނޑުގައިވާ ޤައުމުތަކަށް އިސްކަން ދިނުން ވެސް ހިމެނޭއިރު، ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ވެސް ދަނީ އެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް