ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 12:56
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންގެ ކޯޓާ
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް
 
މި އިސްލާޙަކީ ފުޅާ މައުޟޫއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިސްލާޙެއް
 
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަށް ބުރަވެވޭކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްކަމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު އެހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙެކެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި އިސްލާޙަކީ ފުޅާ މައުޟޫއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިސްލާޙެއް ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް މުހިއްމު ބަދަލެއްކަން މެމްބަރު ނިޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މެމްބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަށް ބުރަވެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހެނީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމުގެ ބޭނުމުގައިކަންވެސް މެމްބަރު ނިޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުތަކުގެ ވަކި އިންސައްތައެއް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުމަށް ގެނައި ބަދަލަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑުކީނަމަވެސް އެއީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ދުރު ރާސްތާގައި ފެންނަމުންދާނެކަމަށް މެމްބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

33 އިންސައްތަ ޚާއްސަކޮށްގެން ވީ ފައިދާތޯ ގެއްލުންތޯ، ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރި ކުރެވިއްޖެތޯ، އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް އައި ރަށަކަށް އައި ހެޔޮ ބަަދަލަކީ ކޮބައިތޯ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ޖަޖް ކުރެވޭވަރަށް އެކަންކަން ހިނގާފައެއް ނެތް
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު

މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތަފާތު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތަފާތު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ "ޕޮޒިޓިވް ޑިސްކްރިމިނޭޝަނެއް" ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ މެންބަރުން ތެރޭގައި އަންހެނުން ހިއްސާ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް ގައުމުގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބަސް ހިމެނުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލަދީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ނިސްބަތް އިތުރު ކުރުންކަަމަށް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މަޖިލީހަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ 90 ފިރިހެނުން އިންތިޚާބުވާއިރު، 3 އަންހެނުން އިންތިޚާބުވުމަކީ ހަމަހަމަވުން ނޫން ކަމަށެވެ. ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލާ ކަމަށާއި، ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކުރާއިރުގައި ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް އެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައްވައިފި
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
2025ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ، އެކަން މަޖިލީހުން ފެންނާނެ: މޫސަ
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ކުރާނެ - މީކާއިލް
ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރާ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއްވައިފި