ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:32
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހު
 
ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން ނިންމާފައިވާ 10 ކަމެއް ހިމެނޭ
 
ފަހު ޖަލްސާގައި މެންބަރުންނަށް ވަހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ އެޖެންޑާގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޖަލްސާ އަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ކަމަށް ވުމާއެކު، އަދި މި ޖަލްސާ އަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލެވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެފަހު ޖަލްސާ ކަމަށްވާތީ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތުއެރުވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ ގޮތުގައި އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ އޮން އެރައިވަލް / އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރެވަލް އޮތޮރައިޒޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަޢާރަފްކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރެވެ.

ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވުމެވެ.

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 10 ކަމެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެއެވެ.

ނިމިގެން މިދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ބިލްތަކެއް ފާސްކޮށް ގާނޫނު ހަދާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވި ފަހުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ޖަލްސާތައް ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި