ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 13:02
ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން
ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން
ރާއްޖެ އޮންލައިން
ޑޮމެއިން ވިއްކުން
ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮމެއިން ވިއްކުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވަނީ
 
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް ޑޮމެއިން ވިއްކާތީ އެކަން މިދިޔަ ސަރުކާރުން އޮތީ ހުއްޓުވާފައި
 
މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް 200 ވަރަކަށް ޑޮމެއިންގެ ޚިދުމަތަށް އެދިފައި އޮތް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާތީ، ކުރީ ސަރުކާރުން ޑޮމެއިން ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައި އޮއްވައި ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮމެއިން ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ޑޮމެއިންގެ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މުޙައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގައި މިހާރު މިނިސްޓްރީން ގޮތްތަކެއް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި މިހާރުވެސް ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް ވިއްކަމުންދަނީ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުން ވެސް މިވަގުތު ހުރީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ސަރުކާރަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް 200 ވަރަކަށް ޑޮމެއިންގެ ޚިދުމަތަށް އެދިފައި އޮތްކަން ފާހަަގަ ކުރައްވައި އަމީން ވަނީ ސައްޙަ ގޮތުގައި ހުރި ޑޮމެއިން ނަގާފައިވާ މީހުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޕްލޭނެއް ސަރުކާރުން އާންމުކޮށް، ޑޮމެއިން ދޫކުރުން ކުރިޔަށް އޮތް ސާޅީހަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެއެވެ. އެކަން ކުރާނީ ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށްކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ނަންބަރެއް ނުވަތަ ނަމެއް (ޑޮމެއިން) ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮމެއިން ދޫކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، އަގު ކަނޑައެޅުމާއި، ބޭނުން ކުރުމުގެ ހަމަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދެއް އޮވެއެވެ. އެއީ "އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" އެވެ.

އެ ޤަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ޑޮމެއިން ވިއްކުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ޑޮމެއިން ވިއްކަންވާނީ ވިއްކުމުގެ ކުރިން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް، އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތައް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ ޑޮމެއިން ވިއްކައިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ގެންދާކަން ފާހަގަވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ދައުލަ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި