ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2024 | ހުކުރު 23:28
އދ ގައި ނެގުނު ވޯޓު
އދ ގައި ނެގުނު ވޯޓު
-
ފަލަސްތީނަށް އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން
ފަލަސްތީނަށް އދ.ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން ދޭން އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 143 ގައުމުން ވަނީ އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށް ތާއީދުކޮށްފައި

ފަލަސްތީނަށް އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން ދޭން ފެންކަމަށް އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ވަނީ މި ގަރާރު ކޯ ސްޕޮންސަރކޮށްފައެވެ. އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ފަލަސްތީނަކީ އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުމުން އދ ގެ މެމްބަރު ގައުމެއްކަމަށްވުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީން ކަނޑައެޅިގެންދިޔައީއެވެ. އަދި މިއާއެކު އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ފަލަސްތީނަކީ އދ ގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިކަމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި 193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 143 ގައުމުން ވަނީ އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިސްރާއީލު ހިމެނޭ ގޮތަށް 9 ގައުމަކުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދިއިރު 25 ގައުމަކުން ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެއެވެ.

އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިމިވަނީ މިދިޔަ މަހު ފަލަސްތީނަކީ ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް އދ ގެ ސެކިޔުރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު އެމެރިކާއިން ވީޓޯ ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ މިގަރާރާއެކު އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި އެއާއެއްގޮތަށް އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ނިންމުމަށްވެސް އެދެވޭނެއެވެ.

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކުރިނަމަވެސް އަދި ފަލަސްތީނަކަށް އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މިހާރު ލިބެމުންދާ ހައްގުތަކަށްވުރެ އިތުރު ހައްގުތަކެއް ފަލަސްތީނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތަށް އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ހޯލުން ފަލަސްތީނަށް ސީޓެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަދި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ފަލަސްތީނު މިހާތަނަށް އޮތީ އދ ގެ އޮބްޒަރވަރ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފަލަސްތީނުން އދ ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވުމަށް ބާރު އަޅަން ފަށާފައިވަނީ ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީ އާބާދުކުރުންތައް އިތުރުކުރަން ފަށާފައިވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި