ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2024 | ހުކުރު 22:50
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރ ޒަމީރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
 
ހީނަރުވެފައިވާ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެގައުމުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

މިސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިފަހުން އިންޑިޔާ އާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވަނިކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރު އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ދެފަރާތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގިނަދުވަސްވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ މީޑިޔާތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޓަރވިއުތައް ދެއްވާފައެވެ.

މިއީ މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި މެދު ދޮގު ހަދާ ފަދައިން ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި ވާނެ - ޑރ. ޑީޑީ
ބޮސްނިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ހިންގި ގަތުލުއާއްމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ނުދިން ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަސް ހުއްޓިފައި
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއާ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން މިހާރު އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ޖައިޝަންކަރު
އުތުރުތިލަފަޅުގައި އިންޑިޔާ އަސްކަރީ މީހަކު ނެތް: ސަރުކާރު
ރާއްޖޭގައި މަދަނީން ބައިތިއްބަން ނިންމީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުންތޯ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުންތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނެތް
ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނުކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ ފަހު ބެޗް މިމަހުގެ 10ގެ ކުރިން ފުރާނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ