ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 19:15
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު (ކ) އަދި އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު (ކ) އަދި އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު
ޓްވިޓަރ
މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް
ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް
 
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގިނަދުވަސްވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ

އިންޑިއާއާއި ގޯސްވެފައިވާ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އެހީ ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ފުރާ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރާއި ބައްދަލުކޮށް، ދެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ދެފަރާތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގިނަދުވަސްވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން އިންޑިއާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ. މީގެ އެއް ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލު، ތަންދޮރު ނުދަންނަ، ޑިޕްލޮމަސީގެ ހަމައެއްލަމައެއް ނެނގޭ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ވަނީ އިންޑިއާއަށާއި، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާއި، ވެރިންނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވެ، އިގްތިސާދަށް އޭގެ އަސަރުކުރަމުންދާއިރު، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެދުމާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިންގަން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އޮތީ ހެނދުނު ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްފަހު، ހަވީރު ފިރުމާ ގޮތަށް!
އިންޑިއާ ވާނީ އަދި އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމުގައި: ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒަމީރު
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ރެމިޓެންސް ފޮނުވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓް މުރާޖައާކޮށް، ލުއިގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދެމި ތިބެވޭނެ ހުއްދަ ލިބޭތޯ ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ