ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 12:38
ހައި ކޯޓު
ހައި ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖިންސީ ގޯނާކުރުން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
 
ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ހަކުރުބަލީގެ ވަރަށް ނާޒުކު ހިސާބެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް
 
މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވަނީ އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އެ ކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

ކާފަ ދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އެ ކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. އެ ދައުވާކޮށްފައިވަނީ މީހަކު އޭނާގެ ކާފަ ދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މައްސަލައެއްގައެވެ.

އެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި އޭނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ހަކުރުބަލީގެ ވަރަށް ނާޒުކު ހިސާބެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށާއި، ވަކިގޮތަކަށް ޑައިޓް ބަހައްޓަން ޑޮކްޓަރު ލަފާދީފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ބަލި ހާލަތަށާއި އުމުރަށް ބަލާއިރު މިއީ ޖަލުގައި ބެހެއްޓުން ރައްކާތެރި ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، މި ބަލީގެ ސަބަބުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ފަރުވާ ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލާއިރުވެސް އޭނާގެ އެއްވެސް މިފަދަ ރެކޯޑެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ މިހާރު އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ބެލި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެ ނިންމުން ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައިކޯޓުން ވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައެވެ. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަށް ވާސިލްވި ގޮތެއް ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި 3 ފަނޑިިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީއު، ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ޝަނީޒް އަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްމާނިއު ހުސައިންއެވެ. ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ފަނޑިޔާރު ޝަފީއު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް