ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2024 | އަންގާރަ 19:43
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ޑެންގޫ އަދި ޗިކުންގުންޏާ
މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު ޗިކުންގުންޏާގެ 58 ކޭސް
 
ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 240 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޑެންގޫ ޖެހިގެން 660 މީހަކު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން 58 މީހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭން ބުނީ ހަމަ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑެންގޫ ހުން ޖެހިގެން 40 މީހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ޑެންގޫ ހުމާއި ޗިކުންގުންޔާގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޑެންގޫ ޖެހިގެން 660 މީހަކު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 239 މީހަކަށް ޑެންގޫ ހުން ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މި މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް 40 މީހަކަށް ހުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލާއިރު ޑެންގޫ ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެއިންނެވެ. އެ ތަނުން 142 އަދި ބަލިވެގެން މާލެއިން 47 މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ހުން ޖެހިފައިވަނީ ކ. އަތޮޅުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 240 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗިކަންގުންޔާގެ 117 ކޭސް އަދި މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު 58 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޗިކުންގުންޔާ އެންމެ ގިނައީ މާލޭގައެވެ. އެއީ 193 ކޭސްއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އެ ބަލި ޖެހިގެން 40 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އެޅުމާއި މަދިރި ލޯޝަން، ސްޕްރޭ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި ހުސް ފުޅ/ިދަޅު ފަދަ ފެން ހަރުލާ ތަކެތި ގޯތިތެރެއާއި މަގުމައްޗަށް އުކާނުލުމާއި، ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބަލިޖެހިއްޖެނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު، ގިނައިން އަރާމުކުރުމާއި، މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް