ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2024 | އަންގާރަ 18:32
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ސަރުކާރުން ބުނަނީ ފުލެޓުތަކަށް ހަދާނީ ބޭނުންގޮތެއް ކަމަށް؟
 
ފުލެޓް ލިސްޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް ތަބާ ނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

ނިމިގެންދިޔަ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުދީ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމުން މިންޖުވުމަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ފެށިއެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔަ އިރު އެ ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ލިސްޓް ހަދާ ގެޒެޓްވެސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން ދަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލިބުނު ކުޑަ އުއްމީދާ ދޭތެރޭގައި މާޔޫސްކަމުގެ ނަޒަރަކުން ބަލަމުންނެވެ.

ސަބަބަކީ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރެވެ. ވެރިކަމަށް އަންނަން ލައްކަ ވައުދުވިއެވެ. ވެރިކަމަށް އަންނަން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިތައްމެހާ ވެސް ޗާލެވެ. ކިތައްމެހާވެސް ރީއްޗެވެ. އެއިރު ބުނީ މިހެންނެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ސަރުކާރަކުން، އެއީ ގޯހުން ވިޔަސް އަދި ފެއިލްވެފައިވާ ސިޔާސަތަކުން ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮކަމެއް ވާނަމަ އެކަމަކަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ހަނދުވެސް ނަގާފައި ވެދުމަކަށް އަރުއްވާނެ ވާހަކަފުޅެވެ.

ރައްޔިތަކަށް އެއްޗެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް، ކުޑަ ނަމަވެސް، ކުޑަ ނަމަވެސް ފުރުސަތެއް ލިބޭނަމަވެސް، އަދި އެއީ ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމެއް ވިޔަސް އެއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި ހުރަހެއް ނާޅާނަން.
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޔަގީންކަމަކީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަކީ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކެމްޕޭނުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެއްވެސް ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތަކަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ އުއްމީދެއް ލިބުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ބާތިލެއް ނުކުރާނަމޭ. ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނެއް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް މެދުވެރިވިޔަ ނުދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ބައްޓަން ކުރައްވާނަމޭ.
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރު ކަމެއް ނުގެނެސް، ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް ފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މަޖިލީހުން މިހެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރި ފްލެޓުތަކާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު ބޮލާލާ ޖަހައި، ފްލެޓްތައް ނުދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނާއި އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ކަންކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަަފުޅުގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ގުބޯ ހައްދައިފިއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރު ކަމެއް ނުގެނެސް ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް ފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. އެގޮތުން އެ ޖަލްސާގައި ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރީ، 29 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަވްތާ މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓެއް ނުދެއެވެ. ސަރުކާރުން މިކަމާއި ދެކޮޅު ހަދަން ތިބި މެންބަރުން ވެސް އެ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ސަރުކާރުން ބުނީ ފްލެޓު ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުކުރި އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ހައްގު ގެއްލިގެން ދިޔުމަކީ މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ރިޕޯޓު ބޮލާލައި ޖަހާ، އެހެން ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ ފްލެޓު ނުލިބި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ވެސް އަދި ފްލެޓު ލިބިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ވެސް ހައްގުތައް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާއި ފުލެޓް ލިބުނު 4000 މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކުރާނެކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މޫނަށް އެޖެހީ ހައްޕުޑެވެ. މިހާރު ވެރިކަމުގައި އޮވެ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ނަގައި ދެން ސަަރުކާރުން ހަދާނީ ބޭނުން އެއްޗެކެވެ. މި ފެންނަމުންދަނީ މިކަމުގެ ކޮޅުމައްޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް