ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 07:16
އެމްޑީޕީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
 
ގައުމީ މަޖިލީހުން ނަގާ ކޮމިޓީތަކުން އިންތިޚާބުތަކުން ޕާޓީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމާއެކު ޕާޓީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބައްޓަންވެގެންދާންވީ ގޮތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ
 
ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފޯކަސް އޮތީ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަކުރުމަށް
 
މިއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކުން އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ އަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ ކުރިމަގާމެދު ދެކޭގޮތް ދެނެގަނެ ޕާޓީ ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީިން ވަނީ ސިއްރުކޮށްގެން އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހެއް ބާއްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވަނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީ އަކީ ކާމިޔާބީ އާއި ނާކާމިޔާބީއަށް ވެސް ފަރިތަ ޕާޓީއެއް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކުން އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން އެއްބަސްވީ ޕާޓީ އަލުން ތަރުތީބުވެގެން ނިކުމެ އެމްޑީޕީގެ ފިލޯސަފީތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިިދުމަތް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގައި ބާރަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ގައުމީ މަޖިލީހުން ނަގާ ކޮމިޓީތަކުން އިންތިޚާބުތަކުން ޕާޓީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމާއެކު ޕާޓީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބައްޓަންވެގެންދާންވީ ގޮތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ 2013 އަދި 2014 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން ބަލިވުމުންވެސް ހަމަ މިގޮތަށް ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކޮށް އަލުންބަލުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަމަށެވެ. އަދި އެކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އަލީގައި 2018 އަދި 2019 ވަނަ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރެވުނުކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެދެ އިންތިޚާބުން ބަލިވީމާ އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ދިރާސާ އެއްކޮށް މިކަންކަން ދިޔަގޮތް ބަލާ މިކަން ކުރަން. 2013 ގައި 2014 އިންތިޚާބުން ބަލިވީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކަހަލަ ދިރާސާއެއްކޮށްފައި އެރިޕޯޓްގައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަލައިގަނެ އެމަގިން ހިނގާ 2018 ގައި ރިިޔާސަތު ކާމިޔާބުކުރީ. 2019 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރީ. މިރޭ އަޅުގަނޑުމެން މިނިންމީ އެފަދަ ދިރާސާއެއް. އެދިރަސާގެ އަލީގައި ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެވެސް އަދި އޭގެފަހުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުވެސް ކާމިޔާބުކުރާނެ. އެއީ އެމްޑީޕީން ކަންކުރަނީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ތަރުތީބުން ގޯސްކޮށް ދިޔައީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލައިގެން. އެހެންވީމަ މިގެންދާ ތަރުތީބުން ކަންކަން ނިމޭއިރު ކުރިމަގު އުޖާލާވާނެ އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުވެސް އުޖާލާވާނެ.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ގްރާސްރޫޓް ގާތަށް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކި މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ލިބިގެންދިޔަކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޕާޓީ ކުރިޔަށް ގެންދަންވީ ގޮތާއި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދަންވީ ގޮތާއި އިންތިޚާބުތަކުން ނާކާމިޔާބުވާން ދިމާވި ސަބަބުތައް ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް ފާހަގަކުރެއްވިކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލުގެ އިތުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދޭނެކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް އެކުލަވާލާނީ އެއަށްފަހު އެދިރާސާގެ އަލީގައި ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ އޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންވެސް އެބަހުރި ބައެއް ކަންކަމުގައި. ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް އޭގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުންނާއި އަދި އާންމު ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާވެސް މަޝްވަރާކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނާއި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން، އެމްޑީޕީ ބައްޓަންކުރަން މުސްތަގްބަލުގައި ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ގޮތްތަކެއްތޯ ފާހަގަކުރުން. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވަކިވަކި ކަންތައްތަކަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ ދިރާސާގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށްދާން ނިންމުނީ.
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު / އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފޯކަސް އޮތީ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ. ކައިރިކައިރީގައި އިންތިޚާބުތަކެއް އައުމާއެކު ޕާޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެކަންކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ގްރޫސް ރޫޓް ޕާޓީ އާމެދު ދެކޭގޮތް ބަލާ ކަންކަން ހައްލުކުރެވެން ހުރި ގޮތްތައް ބަލާނެކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕާޓީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލެވިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނީ ކުރިންވެސް ގެންދިޔަ ގޮތަށް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕާޓީގެ ރައީސް ޝާހިދު އަދި ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒުވެސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ކެމްޕެއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ބޮޑަށް އެންޓި ކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށެވެ. ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދިރާސާގެ އަލީގައި ކެމްޕެއިނުން ބަލިވީ ކެމްޕެއިން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ގޮތުންތޯ، ލީޑަރޝުޕްގެ މައްސަލައަކުންތޯ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލަށް އައިސްފައި އޮތް ބަދަލުތަކުންތޯ ދެނެގަނެވޭނެކަމަށެވެ.

އަބަދުވެސް އިދިކޮޅުގައި ތިބޭ ބަޔަކު ސަރުކާރަކުން ކުރާ ގޯސްކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ކެމްޕެއިން ބައްޓަންކުރީ ރާއްޖެ ހަމަމަގުން ގެއްލޭތަން ހަގީގަތުގައިވެސް ފެންނަމުންދާތީ އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދިޔައީ ރާއްޖެ ހަމަމަގުން ގެއްލިގެންދާތަން ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ފެންނަމުންދާތީ އެކަން ސާފުކޮށް ތިބޭފުޅުނަށްވެސް އެބަ އިނގިވަޑައިގަންނަވާ. ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކާއި ހިލާފަށް ކަންކަން ދާކަން އެބަ އިނގޭ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ގޮވަމުން ދިޔައީ. އަދި ރައީސް އަޒުލުކުރުމުގެ ވާހަކަ ތިވދިާޅުވަނީ އެފަދަ ހާލަތެއް އައިސްފިކަަމށްވާނަމަ އެފަދަ ހާލަތަކަށް މިގައުމު ދާނަމަ އެއީވެސް ކުރަންޖެހިއްޖިއްޔާ ކުރާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ވާހަކައެއް އެއީ. އަމާޒަކީ ރައީސް އަޒުލުކުރުންކަމުގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި އެވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނޯންނާނެ.
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު/ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ކެމްޕެއިން ނުކުރާކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ސަރުކާރުގައި އޮތްއިރުވެސް އަދި އިދިކޮޅުގައި އޮތްއިރުވެސް ކުރި ކަމަކީ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނައުން އެއީ އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރުންކަމުގައި ބަޔަކަށް ތަސައްވަރު ކުރެވޭނަމަ އޭގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމަކީ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް ހަމައަށް ގެނެސްދިނުންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި