ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 16:18
ދަރިވަރުންތަކެއް އިމްތިހާން ހަދަނީ
ދަރިވަރުންތަކެއް އިމްތިހާން ހަދަނީ
މިހާރު
ދިރާސީ އަހަރަށް ބަދަލު ގެނައުން
ދިރާސީ އަހަރަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، އުފާވެރިކަމެއް ނެތް!
 
އަންނަ އަހަރު ވެސް އޯލަވަލްއަށް ކިޔަވައިދޭ ޗީޓަރުންނަށް ޗުއްޓީގެ އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ
 
ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައި
 
އިތުރު ހަރަކާތްތަކުން މަހުރޫމްވެ، ހަމައެކަނި ސިލަބަސްއަށް ފޯކަސް ކުރަން މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ދަނީ ވަރަށް އުފަލާއެކު އެވެ. ނަމަވެސް 30 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ރިޕޯޓު ފޯމްތައް ހަވާލުކޮށް ޗުއްޓީ އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އުފާވެރިކަން ހުރިހާ ޓީޗަރުންނާއި، ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކަށް ނުލިބެއެވެ. އެއީ ސްކޫލުތައް ބަންދުވި ކަމުގެ އިހުސާސްއެއް ވެސް ނުކުރެވޭތީއެވެ. ސްކޫލުތަކުގައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، މި އިމްތިހާން 13 ޖޫންއާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އޯލަވަލްއަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށް މައިންބަފައިންގެ އިތުރުން އެ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެމުންދާ ޓީޗަރުން މި ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

މި ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުން ތިއްބައި އަނެއްކާ ލިބުނީ އެފަދަ އިތުރު ޚަބަރެކެވެ. މިސަރުކާރުން ދިރާސީ އައު އަހަރަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ބޮޑުބައެއް މިޖެހުނީ ސްކިޕް ކޮށްލާށެވެ. އިތުރު ހަރަކާތްތަކުން މަހުރޫމްވެ، ހަމައެކަނި ސިލަބަސްއަށް ފޯކަސް ކުރަން މަޖުބޫރުވީއެވެ.

ސްކޫލްތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާގޮތުން، މީގެ ކުރިން އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިރާސީ އަހަރުގައި ސްކޫލް ޗުއްޓީއާއި ބަންދުތައް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު އަހަރުގެ އައު ޓާމް ފެށުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، އެއަށް ބަދަލު ގެނެސް މިހާރު ދިރާސީ އަހަރު ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ބޮޑު ބަންދު ނުވަތަ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަންނަ ތާރީހަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފަށަން އޮތް ނަމަވެސް، މާޗް މަހުގައި ރޯދަ މަސް އަންނާތީ އަދި ރޯދައިގެ ފަހު ދިހައެއް ސަރުކާރުން ބަންދުކުރާތީއާއި އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ، މި ހިނގަމުންދާ 2024 ވަނަ އަހަރު ދިރާސީ އަހަރު ނިމި އަންނަ ބޮޑު ބަންދު ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން މާޗް މަހަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު 2025 ވަނަ އަހަރު އައު ދިރާސީ އަހަރު ފަށާގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އޯލެވެލް ހެދުމާއި ދޭތެރޭގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭނީ 6 މަސް ދުވަހެވެ. އަދި ގްރޭޑް 8 އަދި 9 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. މީގެ ކުރިން 3 އަހަރުން އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައިގެން ދައިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް މި ގެނައި ބަދަލާއެކު އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދަނީ އަހަރަކާއި 8 މަސް ދުވަހެވެ.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން، ދިރާސީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާނީ މެއި 26 ގައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޓާމް ނިމޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުވެސް އޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނީ 6 މަސް ދުވަހެވެ. އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ފެށޭނީ އޮކްޓޯބަރު 6 ގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ނިމޭނީ 2025 މާޗް 6ގައެވެ.

ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވި ނަމަވެސް އެކަން ސަރުކާރުން ދިފާއު ކުރަމުންދަނީ ދަރިވަރުންނަށް ސިލަބަސް އެއްކޮށް ކަވަރުވާނެ ކަމަށް ބުނުފަހު އެވެ. އަދި ޓެސްޓު ނަތީޖާއަށް ނެދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެދަރިވަރުންގެ ހަމައެކަނި ތައުލީމަކީ ކިޔެވުމާއި، އިމްތިހާން ހެދުމެއް ނޫނެއެވެ. މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނާއިރު، މިއީ އެ އެދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ދެރައެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓީޗަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މައްސަލައަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަކީ ވެސް އާއިލާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް، ވަޒީފާގެ މާހައުލުން ދުރަށް ޖެހިލައި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމުން އުފާވެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާނެ މީހުންނެވެ. އަދި މިވާ ގޮތުން އަންނަ އަހަރު ވެސް އޯލަވަލްއަށް ކިޔަވައިދޭ ޗީޓަރުންނަށް ޗުއްޓީގެ އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މުޅި އަހަރު އެހައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު މި އުފަލުން މަހުރޫމްވުމަކީ ހަގީގަތުގައި ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭނެ އުފާވެރިކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކޫލް ސްކޫލުގެ ޕްރޮޖެކްޓުން ދަރިވަރުންގެ އުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ، ވިޔާނުދާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝަފީޢު
"ކޫލް ސްކޫލް" ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި
މާލޭސިޓީގެ ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވޭ: މިނިސްޓަރު
ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރާ މުދައްރިސުންނާމެދު ދަނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން: އިހުސާން
މިސަރުކާރުން މުދައްރިސުންގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި، މައާފަށް އެދެންޖެހޭ: އިހުސާން
އާސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގައިވެސް ކަންބޮޑުވުން
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އުނގެނުމުގައި އޭއައި ބޭނުން ކުރައްވާނެކަމަށް، ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ގިނަ ސްކޫލުތަކަށް ފޮތްތައް ނުލިބޭ
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ