ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 09:52
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއް ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ފޮގްކުރަނީ
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއް ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ފޮގްކުރަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މަދަރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި
މާލޭގެ ޕާކުތަކާއި މަގުތަކާއި އެކި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފަތިހުގެ ވަގުތު
މަދަރި ކޮންޓްރޯލް ވަންދަން ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

މާލެސިޓީގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު މާލެސިޓީ ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ފޮގްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތައް ފަދަ ގިނަގިނައިން ފެން ހަރުލާ މަދިރި އާލާވާފަދަ ސަރަހައްދުތަކަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މަދަރި ކޮންޓްރޯލް ވަންދަން ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ފަތިހުގެ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފޮގްކުރުމުން އެކަނި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ވަގުތީ ހައްލެއް ކަމަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ބޭނުންވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ޕާކުތަކާއި މަގުތަކާއި އެކި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގެ ވެސް ހުސް ބިންތަކާއި، ފަޅުގެތައް ސާފުކުރާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަދިރި އާލާވާފަދަ ސަރަހައްދުތަކަށް މަދިރި ބޭސް ވެސް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މާލެއާއި ވިލިމާލެ ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެސިޓީ ކައުންސިލް ކުރަމުންދާއިރު، ހުޅުމާލެ ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެޗްޑީސީންނެވެ. މަދިރި އިތުރުވެ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައިވާ މިދުވަސްވަރު އަދި ހުޅުމާލެ ފޮގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވެއެވެ. ހުޅުމާލެއަކީ ބޮޑު ސިޓީއަކަށްވާއިރު، ފޭސް-2 ގައި ހުސްބިންތަކާއި މަދިރި އުފެދޭ ގިނަ ސަރަހައްދުތައް ހުރި ކަމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 27ގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް 59 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ އަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޗިކުންގުންޔާއަކީ ވެސް ޑެންގީ ހުން ފަތުރާ މަދިރިކަމުގައިވާ އީޑީސް މަދިރީގެ ޒަރިއްއާއިން ފެތުރޭ ބައްޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ. އެހެންކަމުން މަދަރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި މަދަރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވާވާގޮތަށް ހެދުން އެޅުމަށާއި މަދިރި ލޯޝަން ބޭނުން ކުރުމަށާއި، ސްޕްރޭ ބޭނުން ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ތިން ދުވަހަށްވުރެ ގިނައިން ހުން އަންނަނަމަ، ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެޖެންސީން އެދިފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް