ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 19:22
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން
މަގޭ ރިޕޯޓް
މެޑިސިން ކިޔަވަމުންދާ 200ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ގޮތެއް ނުދައްކާ މަގުމަތިކޮށްލަނީ
 
ދަރުމަވަންތައާއެކު އޮތް އެގްރީމެންޓުގެ 5 އަހަރު ބާކީ އެބައޮތް
 
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލްއަށް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ދައްކައިރު އެތަނަކީ މިހާރު ވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން އޮތްތަނެއް

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރީކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން 2018 ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކޮށް، ދަރުމަވަންތަ ހަސްފަތާލުގެ ދެ ފަންގިފިލާއެއް އެތަން ހިންގުމަށް އެމް.އެން.ޔޫއަށް ދީފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިތަން ޔުނިވާސިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ހިންގަން ޓީޗިން ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅެންދެންނެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ދެން އަޑު އިވިގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން، ދަރުމަވަންތަ ހަސްފަތާލުގެ 8 އަދި 14 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ނިކުންނަން އެންގި ވާހަކައެވެ. މިފަދައިން ދަރިވަރުން ނެރެން އަންގާފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި ދެމެދު ހެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ 5 އަހަރު އޮއްވައެވެ.

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުން ތަނުން ނުކުންނަން އަންގާފައިވާކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އެ ތަނުގައި ކިޔަވަމުންދާ ބައެއް ދަރިވަރުން ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެންވެސް ތަން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދަރިވަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް މިކަން މިހެން ވެގެން ދިޔައިރު، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މި ދަރިވަރުންނާ މެދު އަދި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ދަރިވަރުން މަގުމަތިވާ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގެ ޖަހަން ފެށުމުން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދިފާއަށް ކުޅެ ނެރުނީ ކުރު ބަޔާނެކެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކުރީ ވަގުތީގޮތުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށް އިތުުރު ޖާގަ ބޭނުންވާތީވެ، މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ވަސީލަތްތައް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިކެމްޕަސްއަށް ބަދަލުކުރަންނިންމީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގެނެެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މެޑިކަލް ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށާއި ޕްރެކްޓިކަލް ލެބުތަކުންދެވޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާނޭގޮތަށް އެ އިންތިޒާމް ޔުނިވަރސިޓީގައި ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާތަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިަޓަލުން ފޯރޮކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ކެމްޕަސް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ބުނީ ގައުީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިވަގުތުވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ހުރި އިރު، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ކެމްޕަހެއްގައި ދަރިވަރުންގެ ލެބްތައް ގާއިމްކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އަދި ކިޔެވޭނެހާ ތަނަވަސްކަން ހުރިތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން މި މައްސަލައިގައި މަތިއަޅާ ފޮރުވަން އުޅުނު ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އަދި ދަރިވަރުންގެ ބެލެބިވެރިންނަށްވެސް މިކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 200 އެތައް ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލާމެދު ސުވާލު އުފެދުނު އިރު، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީންވެސް ކުޅެނީ ދިފާއަށެވެ.

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ ދަރުވަމަންތައިގެ ދެފަންގިފިލާގައި ލެބްތަކާ އެކު ހުންނަ 8 ކްލާސްރޫމްވެސް ބައެއް ފަހަރު ފުރިގެން ލޮބީތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ ކިޔަވަދެމުން ކަމަށެވެ. އަދި ކަންމިހެން އޮއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިމާރާތަށް ކިލާސްތައް ބަދަލުކުރަން ބުނިއިރު، އެތަނަކީ މިހާރުވެސް ތަން ފުރިގެން ގޮސް، ކިލާސްތައް ފުށުއަރަމުން އަންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި މިވަގުތު ޖުމްލަ 7 ބެޗް ކިޔަވަމުން އަންނައިރު، މީގެން ފުރަތަމަ ބެޗް ދަސްވެނިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި 7 ބެޗުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ 3 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަކީ މި ކޯސް އެކުލެވާލެވިފައިވާ ގޮތުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން، ކިލާސްތަކަށްވެސް ހާޒިރުވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ވެފައި، ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ތެރެއިން ދުވާލާ ރޭގަނޑުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް، ދަރިވަރުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭއިރު، ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޑުކޮށްލެވޭނެ ޖާގައެއް ނުވަތަ ކެއުން ބުއިމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ނުހަނު ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމެކެވެ.

އަދި މިއިން ބައެއް ދަރިވަރުން 24 ގަޑިއިރަށްވުރެން ގިނަ ވަގުތު ހޮސްޕިތަލުގައި އުޅެން ޖެހޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. އަދި ކިލާސްތައް ނަގައިދޭނެ އެހެން ތަނެއްވެސް ނުދައްކާ މިގޮތަށް ނެރެން ނިންމި ނިންމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި މިދަރިވަރުންގެ ކުލާސްތައް ނަގަނީވެސް ޑިއުޓީގައި އުޅުއްވާ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ސީނިއަރ ޑޮކްޓަރުންނަށް ވެފައި، މި ނިންމުމަކީ ކިޔަވާދެއްވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާނެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން އަދި ޑަކްޓަރީކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ގާއިމްވެ ތިބެ އެކަން ކުރާ ބައެކެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފެކަލްޓީ ހުންނަނީ ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުރެގެންނެވެ. އެއިން ބައެއް ސަބަބުތައް މި ފާހަގަކޮށްލީއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ނިންމީ 200 އެތައް ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލުގެ ބަދަލުގައި އެތަނަށް އެނދު އިތުރު ކުރުމަށެވެ. ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ވަކާލާތުކުރަން އޮތް މުއައްސާސަކަމުގައިވާ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ވެސް ދަރިވަރުންގެ ހައްގަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރޯމަހެއް ތެޅެމުންދާގޮތަށް ތެޅެމުންދާތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
8%
40%
0%
0%
52%
ކޮމެންޓް
26 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 11:31
އެވާހަކަ
ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ސުޕަ މެޖޯރިޓީދިނީ. މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޑުއުފުލާނެ މެމްބަރަކު ދެންނުވާނެ.