ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 22:37
މުޖުތަމައެއް އެންމެ ކުރިއަރާދާނީ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ ފުރިހަމަކަމުން
މުޖުތަމައެއް އެންމެ ކުރިއަރާދާނީ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ ފުރިހަމަކަމުން
އަޝްވާ ފަހީމް (AshwaFaheem@) / ޓުވިޓަރ
ދީނުގެމަގު
އިންސާނަކަށް ކަމޭހިތުމުން ލިބޭނެ ދެރައެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 
ތިމާއަށް އެއްބަސްނުވެވޭކަމަކަށް އެއްބަސްނުވެވޭކަން ރީތިބަހުން ހާމަކުރެވިދާނެ

މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާ އުޅުމުގެ ރީތި ގޮތްތަކަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކާ ވާހަކަދެއްކި ކަމުގައިވިޔަސް، ތިމާ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ ރީތި އަދަބުތަކެއް އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ވާހަކަދެއްކުމެވެ. ކަމޭހިތުމާއެކު ވާހަކަދެއްކުމެވެ. ރުޅި އިސްކޮށް އަޑުގަދަނުކުރުމެވެ. އިހާނާތްތެރި ބަސްބަސް ބޭނުންނުކުރުމެވެ. ތިމާ ވާހަކަދައްކަނީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން، ނުވަތަ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން، ނުވަތަ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ އެ ނޫންގޮތަކުންވިޔަސް، ތިމާޔާ އެއްހަމަ މީހަކާކަމުގައި ތިމާއަށް ނުފެނުނަސް، ވާހަކަދައްކަންވާނީ، ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރީތި އަދަބުތަކާ ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މި ދެންނެވި ބަހުގެ މާނައަކީ، މީހަކު ބުނާހާ އެއްޗަކަށް އާނހޫނ ކިޔުމެއް ނޫނެވެ. އަދި މީހަކު އެދޭ ކޮންމެކަމެއް ކޮށްދިނުމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެނީ، ތިމާއަށް އެއްބަސްނުވެވޭކަމަކަށް އެއްބަސްނުވެވޭކަން ރީތިބަހުން ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ތިމާއަށް ކޮށްދެވެން ނެތްކަމެއް، ކޮށްދެވެން ނެތްކަން ވެސް އޯގާވެރި އިބާރާތަކުން ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުމަކީ ތިމާ ބުނާ އެއްޗަކުންވިޔަސް، އަދި ކުރާ އަމަލަކުންވިޔަސް، އެހެން މީހަކު ހިތްދަތިވާފަދަ އަސަރެއް އެމީހަކަށް ނުކުރުވުމެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ."ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮބަސް ބުނެއުޅޭ ހުށިކަމެވެ"

އަދިވެސް އެކަލާންގެ ވަޙީކުރެއްވި އެހެން ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި އިވެއެވެ."(އެހީއަކަށް އެދޭ މިސްކީނަކަށް) ޞަދަޤާތެއް ދިނުމަށްފަހު، (އެހީއަށް އެދުނުކަމަށް ޓަކައި) އެމީހާއަށް މަލާމާތުގެ ބަހެއް ބުނުމަށްވުރެ، އެކަމާ މެދު އެއްޗެއްހީނުކޮށް، އޯގާވެރި ބަހެއް ބުނުމާއެކު (ޞަދަޤާތެއް ދިނުން ވެސް) މާ ރަނގަޅެވެ."

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގައި، އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކާދޭތެރޭގައި މިފަދަ މާތް ރީތި ގޮތްތައް ގެންގުޅޭނަމަ، އެކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވީހެވެ. ވިސްނާލަންވީ ނުކުތާއަކީ، އެހެންމީހުންނަށް ކަމޭހިތުމީ، ތިމާގެ ގަދަރާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭކަމެއް ނޫންކަމެވެ. ކިތަންމެ ނިކަމެއްޗަކަސް، ނުވަތަ ކިތަންމެ ދެރަމީހަކަސް، އިންސާނަކަށް ކަމޭހިތުމުން ލިބޭނޭ ދެރައެއް ނޯންނާނެކަމެވެ.

ނޯޓް: "ދީނުގެމަގު" މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރުއެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް