ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 15:41
މަންފާއެއް ނުކުރާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ހިމެނޭނީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން
މަންފާއެއް ނުކުރާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ހިމެނޭނީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން
އައިސްޓޮކް
ދީނުގެ މަގު
ދޫ ރައްކާތެރި ކުރާށެވެ.
 
އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ފެތުރުމުން، މީހާ ދޮގުވެރިއަކު ކަމުގައި ވުމަށް ފުދޭ

ﷲ تعالى އިންސާނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުހުރި އެއް ނިޢުމަތަކީ ދުލެވެ. ދޫ ރައްކާތެރި ކޮށްފިނަމަ ސުވަރުގެ ވަނުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ދުލުން ފާފަ ކުރުން އެއީ ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ވުމަށް ޓަކައި، ދުލުން ކުރެވޭ ފާފަތަކާ ދުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ފިތުނަވެރި ޒަމާނެއްގައި، އިވޭހައި ވާހަކައެއް ފަތުރައި އާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މުޤައްދިމާ ޞަޙީޙް މުސްލިމްގައިވަނީ "އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ފެތުރުން، މީހާ ދޮގުވެރިއަކު ކަމުގައި ވުމަށް ފުދެއެވެ."

އެކަކު އަނެކަކާ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ އެއް ވަސީލަތަކީ މީސްމީޑިއާއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހޭދަކޮށް، އެކިއެކި ކަންކަމާ ވާހަކަދައްކައި، ޕޯސްޓުތައް ޝެއާކޮށް، ކޮމެންޓުކުރާ އިރު، ﷲ سُبْحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰގެ މި ބަސްފުޅާމެދު ވިސްނާށެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ދޫތަކުން އެ ވާހަކަތައް ލިބިގަންނަމުންދިޔަ ހިނދުގައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ ކަމާމެދު އެނގުމެއްނުވާ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނގަތަކުން ބުނަމުއެވެ. އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އެ ކަންތައް ބޮޑު ކަމެއް ކަމުގައިވާ ޙާލު، އެއީ ކުޑަ ކަމެއް ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ހީކުރަމުއެވެ."

ފާފައެއް ކުރުމުގެ ގަސްތަކާނުލައި ކުރެވޭ މިފަދަ ނުރައްކާތެރި އަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކުން ދުރުވުމެވެ. ފައިދާކުރަނިވި ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ ނަމަ ހަނުހުރުމަށް މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ.

އެ ވާހަކައެއްގެ ސަބަބުން އުޚުރަވީ ގޮތުން ނުވަތަ ދުނިޔަވީ ގޮތުން ވިޔަސް މަންފާއެއް ނުކުރާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ހިމެނޭނީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކޭވަރު އިތުރުވާނަމަ، ކުރެވޭ ފާފަތައް ގިނަވާނެއެވެ. ﷲ تعالى މަތިން ހަނދުމަކުރުމުން ދުރުހެލި ވާނެއެވެ.

ދުލުން ބޭރުވާ ކޮންމެ ބަހަކާއި ލިޔާ ކޮންމެ ކަލިމައަކާމެދު ވެސް ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަން ދަންނާށެވެ. ފާފައިގެ ތިލަފަތް ބަރުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދުރުހެލިވާށެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅާމެދު ނިކަން ވިސްނާށެވެ. "(ކުރާ އަމަލުތައް) ބަލަހައްޓަވަން އޭނާގެ ކައިރީގައި ޙާޟިރުވެ މަލާއިކަތަކު ނެތި، އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެވެތެވެ."

الله سُبْحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰއީ ޢަދުލުވެރި ކަމަށް ލޯބިކުރައްވާ އެންމެ ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. ތިބާގެ ފުށުން އެހެން މީހަކަށް ކުޑަވެސް އަނިޔާއެއް، ދެރަ ބަހެއް ބުނެވިފައިވާނަމަ އެ މީހަކު ތިބާއަށް މަޢާފު ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެކަލާނގެ މަޢާފު ނުދެއްވާނެކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދޭށެވެ.

ދެބަސްވެ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ދުލުން ހުތުރު ބަސްތައް ގޮވުމަކީ މޮޅުކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ. އަދި ކިޔެއްތަ އެއީ ތިބާ ރުޅިއައިސް، ނަފްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ތިބާގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ބަހައި ހުސްކުރުމެވެ. މާތް ﷲ އެފަދަ ދުވަހެއް އަޅަމެންނަށް ނުދައްކަވާށިއެވެ. އާމީން!

ނޯޓް: "ދީނުގެމަގު" މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫޙު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރުއެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް