ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 11:59
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އާއި ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އާއި ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
އެރަބް ނިއުސް
އިރާންގެ ރައީސް ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތުން
އިރާންގެ ރައީސް ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ 3 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި
 
އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރޭޑް، ދަތުރުފަތުރު، އެނަރޖީ، އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ޕީޕަލް ޓު ޕީޕަލް ކޮންޓެކްޓްސް ހިމެނޭ

އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ 3 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހޯމަދުވަހު އެގައުމަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސީގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ވިޔަފާރީގެ އިސްފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ދަތުރު ކުރައްވައެވެ.

ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފްގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އާއި އިބްރާހީމް ރައީސީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރސް ހައުސްގައި ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮންނާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ދެ ގައުމު ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރަހައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ މުހިންމު މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭނެއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމު ދެމެދު އެތައް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން ވެސް އޮންނާނެއެވެ. ދެ ގައުމު ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރޭޑް، ދަތުރުފަތުރު، އެނަރޖީ، އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ޕީޕަލް ޓު ޕީޕަލް ކޮންޓެކްޓްސް ހިމެނެއެވެ.  

އިބްރާހީމް ރައީސީ ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޕާކިސްތާންގެ ރައީސް އާސިފް އަލީ ޒަރްދާރީގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ސްޕީކަރާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ލާހޯރާއި ކަރާޗީ އަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޕްރޮވިންޝަލް ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އަކީ ފެބްރުއަރީމަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވުނު ވާދަވެރި އިންތިޚާބަށް ފަހު އެގައުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އީރާނަކީ އިމުން ގުޅިފައިވާ ދެ ގައުމު ނަމަވެސް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރުޅިވެރިކަމުގެ ހަރާކާތްތައް ބަދަލުކުރަމުން އާދެއެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވެސް ދެގައުމުން ވަނީ ވައިގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ދެ ފަރާތުން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާދިނީ ބޯޑަރުގެ ދެފަރާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ހަތިޔާރުއެޅި ހަރުކަށި ގްރޫޕްތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް