ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 08:09
ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ޑިމޮކްރެޓްސް
ޕީއެންއެފް އާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނާކާމިޔާބީ
ޕީއެންއެފް އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު
 
ޕީއެންއެފްގެ ފަރާތުން 35 ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވި
 
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 39 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެއްވި

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުކުރެވި ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޕީއެންއެފްގެ ފަރާތުން 35 ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެންއެފްގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ޕީއެންއެފްއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެ ވަޑައިގެން އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހަތް މެންބަރުންނާއެކު ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 39 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެއްވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދަމަހައްޓަމުން އައި މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައިވަނީ ޕީއެންސީނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ނޭވާލުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް ބުނެ، އެންއައިސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި: މެންބަރު އާޒިމް
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާދިނުން ފިޔަވައި އެހެން ވާހަކައެއް މި ސަރުކާރުން ނުދައްކާ - މަލީހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ކުރިން ލިބެންޖެހޭނެ، އެކަންކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު