ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 09:05
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓު ލައްވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވޯޓުލެއްވުން
ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
 
ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ 5:30ށް
 
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އަދާކުރަންޖެހޭ
 
ވޯޓުލުމަކީ ޒިންމާއެއް

ވޯޓުލުމަކީ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލެއްވުމަށް ފަހުގައި މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ގާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށާއި، އެ ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ވޯޓުލުން ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ގާނޫނީ އަސާސީ ލިބިދީފައިވާ ހައްގެއް އަދި ޒިންމާއެއް. އެހެންވީމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވަޑައިގެން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އަދާ ކޮށްދެއްވާށޭ. ކޮންމެހެން ހަވީރުވަންދެން މަޑުނުކުރައްވާ އެބޭފުޅަކު ވޯޓު ލައްވަންޖެހޭ މަރުކަޒަކަށް ވަޑައިގެން ވޯޓު ލެއްވުމަކީ އެބޭފުޅެއްގެ ހައްގެއް އަދި ޒިންމާއެއް ކަމަށްވީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓުލުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ 8:00 ގައެވެ. އަދި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ 5:30ށެވެ.

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކައިރިވެފައިވާއިރު، 60ށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި