ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 15:00
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ފޭކް ސްލިޕް ދެއްކުން
ފޭކް ސްލިޕް ދައްކައިގެން ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
 
އޭނާއަކީ ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ފަރާތެއް
 
ފޭކް ސްލިޕް ދައްކައިގެން ފިހާރައިން ތަކެތި ގެންދިޔަ

ޞައްހަ ނޫން ލިއުމެއް އުފެއްދި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި ދިވެއްސަކު ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިިހެނެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޞައްހަ ނޫން ލިއުމެއް އުފެއްދިކަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ތިއްބައެވެ. އެމީހުން އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ތިބީ ފޭކް ސްލިޕް ދައްކައިގެން ފިހާރައިން ތަކެތި ގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ 4 ކެމަލް ލައިޓް ސިގިރޭޓް ފޮށި ނެގުމަށްފަހު ފޭކް ސްލިޕެއް ދައްކާފައެވެ.

ފިހާރައިގައި ތިބި މީހުން އޭނާ ހިފެހެއްޓީ އޭނާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފިހާރައަށް އައުމުންނެވެ.

އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 04 މެއި 2024 ގައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ތުހުމަތެއް ވުޖޫދުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި، ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުން ބުނާ ބުނުން ހިމެނެއެވެ.

އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތެއްކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ.

އޭނާއަކީ ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ފަރާތެއްކަން އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
4 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އިތުރު 30 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީ ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލު ދުއްވި ދެ ޒުވާނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކަނޑުމަތީގައި ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް
މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހަައިފި