ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 11:54
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދުނާމުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަބަރުފަތުރާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
ސާބިތުނުހިފޭ ޚަބަރުތައް ލިޔުނު ފަރާތްތަކާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދުނާމުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާތީ އެ ކައުންސިލުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެ އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެ އިދާރާއިން ޙިއްޞާކުރި މަޢުލޫމާތުކަމަށް ބުނެ، ވަކިވަކި ކައުންސިލަރުން ބަދުނާމުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ޙަޤީގަތް އޮޅޭފަދައިން، އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ޙަބަރުތަކެއް 'އައްޑޫ ލައިވް' ގެ ފަރާތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ކަމަކީ އެ އިދާރާއިން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ކުރިއަށްއޮތް އިންތިޚާބުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލައްވާތީ އެފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެންޓި-ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ޒިންމާދާރުކުޑަ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ އިދާރާއިން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ ވަކި ކައުންސިލަރަކު އަމިއްލައަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި، ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، މުޅި ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި، މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކޮށްގެން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދައިން ވަކި ފަރާތްތަކަށް ކަންތައްތަކެއް ތުހުމަތުކޮށް ޚަބަރުތައް ފެތުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިފަދަ ނާތަޙުޒީބު ގޮތަކަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަބުރު ކަތިލައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންހިފުމުގެ ގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ޚަބަރުތައް ލިޔުނު ފަރާތްތަކާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަމުގެ ޙަޤީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ތުޙުމަތުކޮށް، މިފަދައިން ޚަބަރުތަކުގައި ސާބިތުނުހިފޭ ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒިންމާއަކީ ބިޔަ ބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމުގައިވާހިނދު، ކޮންމެ ނޫސްވެރިއެއްވެސް އެފަރާތުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ސިޔާސީ މަންފާތަކަށް ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލުވާނުލުމަށް އެ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި މިފަދަ ކަންކަމީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފަސާދަ އުފެދި، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރަކަށް މެނުވީ ނުވާނެ ކަން ވެސް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް