ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 15:02
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ބަހާއި އަމަލު ދިމާނުވުން
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
 
ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ގުޅިގެން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އަންނަން ދެއްކި ވާހަކަ އާއި ވެރިކަމަށް އައިސް އަމަލުކުރާ ގޮތާއި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ދިމާ ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ދަންނަ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއިން ކުރަމުންދާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ހދ.ހަނިމާދޫ އަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ދަންނަ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އަންނަން ދެއްކި ވާހަކަ އާއި ވެރިކަމަށް އައިސް އަމަލުކުރާ ގޮތާއި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިމާ ނުވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގެން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަންކަން މިހާރު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހަނދުމަފުޅު ނެތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތަކާއި މެދު ސުވާލުކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ގުޅިގެން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއާ ޚިލާފަށް މި ވެރިކަމުގައި ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެއީ އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ވުޒާރާތަކުގައި 30 ނުވަތަ 40 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ތިބި އިރު އެ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތައް ލިބިފައިވާ މީހުން އިށީންނާނެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ނެތް ވުޒާރާތައް އެބަ ހުރި ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫޢުތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވިސްނި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަގު ހެދުމާއި އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިއީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް ވުމާއެކު، މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ދެން ވެގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި
ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް، އެހެންބަޔަކު އެކަން ނުކުރާނެ - ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
އޭޑީބީން އަލަށް ހޯދި ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ 70 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ފައިސާ
ރައީސް ސާލިހު ރައީސް މުއިއްޒަށް - އެސްޑީއެފްގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ މޭޒުމަތީގައި ބަރިބަރިޖަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫން