ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:01
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ރޮއިޓާސް
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ޖީ7 ސަމިޓްގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން: ކިޝިޑާ
 
މިމޭރުމުން ކިޝިޑާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި މިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާއަކަށް ފަހު
 
ޖީ7 ސަމިޓަށް ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަަކީ ޖަޕާނުން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ކިޝިޑާ ވިދާޅުވި
 
ކިޝިޑާ ވަނީ ގައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ބިންގާ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާފަދަ ނުރައްކާތެރި އަދި އަނިޔާވެރި އަމަލިތަކަށް ޖަޕާނުން ތަން ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ޖީ7 ސަމިޓްގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމަށް ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކިޝިޑާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖީ7 ސަމިޓަށް ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަަކީ ޖަޕާނުން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ކިޝިޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޝިޑާ ވަނީ ގައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ބިންގާ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާފަދަ ނުރައްކާތެރި އަދި އަނިޔާވެރި އަމަލިތަކަށް ޖަޕާނުން ތަން ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމޭރުމުން ކިޝިޑާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި މިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާއަކަށް ފަހުއެވެ.

އެގޮތުން، ޖަޕާނުގެ އޯސަކަ ސިޓީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުންނަ ވަކަޔަމަ ޕްރެފެކްޗަރގައި، ސައިކަޒަކި މަސްވެރިންގެ ބަނދަރުގައި، ކިޝިޑާ އާންމުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް، އާންމުންގެ މީހަކު ވަނީ ސްމޯކް ބޮމެއް އެއްލައި ކިޝިޑާއަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

އާންމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސްމޯކް ބޮމެއް އެއްލުމާއެކު، ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ އެބޮން އެއްލި މީހާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އަލުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ކިޝިޑާ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހާދިސާ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތަކީ އެގައުމުން މުހިންމު އިންތިހާބަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ވަގުތުކަމުން މިމަސައްކަތްތައް ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކިޝިޑާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޝިޑާ ވަނީ މިހާދިސާގެ ސަބަބުން ގިނަބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަމާ ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވިކަމަށްޓަކައި މާފަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޖަޕާންގެ ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ހިރޮކަޒު މަޓްސުނޯ ވަނީ އަންނަ މަހު، ހިރޮޝިމާގައި ޖީ7 ސަމިޓް ކުރިއަށްދާއިރު ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މަންދޫބުންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް