ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 23:57
ހަރަމްފުޅު
ހަރަމްފުޅު
ސައުދީގެޒެޓް
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުން
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްގެން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުން : އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
މިމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވާފައިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި މިއުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްގެން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާއުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަލްމަޝްއަރު ކުންފުނިން ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަނެތި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އުމްރާއަށް މީހުން ނުގެންދިޔުމަށާއި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ކުންފުންޏަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އުސޫލާ ޚިލާފުކަމެއްކަން ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

އަލް މަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންތަކެއް މައްކާގައި ވަނީ ހާލުގައިޖެހިފައެވެ. މައްކާގައި އެމީހުން ހާލުގައި ޖެހި އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހުންގެ އާއިލާއިން ބުނެެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ބެހޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަލްމަޝްއަރު ޓުއާރސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާކަމާއި މިގޮތުން ކުންފުނިން ނަގަންޖެހޭ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ދައްކައިގެން އޮޅުވާލައިގެން އާންމު ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ރާއްޖެ ނާދެވިފައި ތިބި ކަމުގެ ޝަކުވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވާފައިކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާއި ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަނެތި ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމާއި، އެކަމަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަލްމަޝްއަރު ޓުއަރސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލީ ފާރިޝްއަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފައިވާ "އަލްމަޝްއަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ" ކުންފުނީގެވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެވެ. އެހެންކަމުން މިކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އަލީ ފާރިޝް އަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުމްރާއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ފައިސާ ނުދެއްކުމަށާއި އުމްރާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އުމްރާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި މިދިޔަ އަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔައިރު ފައިސާ ނުދައްކާ ޗެކު ބައުންސުވި މައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެމައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނިކޮށް މިއަހަރުވެސް މިގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި މީހުން އުމްރާއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މައްކާއަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގްރޫޕުން އަޅާނުލާކަމަށާއި އަނބުރާ މާލެ ނާދެވިފައިވާކަމަށް އެގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހެއްގެ އާއިލާއިން ވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް