ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 18:07
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ 41 ޝަކުވާ ލިބުނު، 39 ޝަކުވާ އަށް ވަނީ ޖަވާބު ދީފައި - އީސީ
 
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތް ނަމަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އީސީން ވަނީ އެދިފަ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ 41 ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް އައި އިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވަނީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން 39 ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު އެ ޝަކުވާތަކަށް މިހާރު ޖަވާބުދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ދެ މައްސަލަ އެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ ހުރިހާ މައްސަލަަތަކަކީ ވެސް ސީދާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ކެމްޕޭން ކުރުމާއި ގުޅޭ 5 ޝަކުވާ، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ 1 ޝަކުވާގެ އިތުރުން، ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤާއި ގުޅޭ 26 ޝަކުވާއަކާއި، ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ގުޅޭ 4 ޝަކުވާ އަދި ކެނޑިޑެސީއާއި ގުޅޭ 5 ޝަކުވާ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯޓު ލިސްޓާއި މެދު ޝަކުވާ އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތް ނަމަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އީސީން ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޙާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ވާން ޖެހޭ އިދާރީ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް މިހާރު ވެ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ފަތިހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަން ބާއްވަން ފޮނުވަން ޖެހޭ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަކެތި ގެންދަނީ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އިލެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ށ، ނ، ރ، ޅ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށާއި ހަމައަށް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމާއި ހަމައަށް އިލެކްޝަން އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ށ، ނ، ރ، ޅ އަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 20 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވޯޓުލާ މައި މަރުކަޒުތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގްރައުންޑް މެނޭޖަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކޮށް ނިމިފަިއވާ ކަމަށާއި ޝަރުޢީ މަރުހަލާއިން މެނުވީ ދެން އެލިސްޓަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ވޯޓުލާ މިހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.މިފަހަރު މަޖިލީސް އިންތީހާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ޖުމްލަ 284،663 މީހުންނަށް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް