ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 22:12
މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ރ އަލިފުށީގައި މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވަނީ
މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ރ އަލިފުށީގައި މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވަނީ
އާރްޑީސީ
މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން
އަލިފުށި އަދި ކެނދިކުޅުދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ރ. އަލިފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 7 މަގެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
 
ނ. ކެނދިކުޅުދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޖުމްލަ 8 މަގެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ

ރ އަލިފުށި އަދި ނ ކެނދިކުޅުދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އަލިފުށީގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައިދެއްވީ ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރޓ) އަލީ ޒުހައިރު އާއި ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއި ކުރެވުނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 90,956,112.97 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

ރ. އަލިފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 7 މަގެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 3819.4 މީޓަރެވެ. ރ. އަލިފުށީގެ މަގުތައްވެސް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނީ ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ނެޓްވޯކާއި ފެން ހިއްކުމަށް ގަޓަރުތައް ހެދުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިމެނޭހެން ޔުޓިލިޓީ ލައިންތަކަށް ބޭނުންވާ ޖަންކްޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި ތާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި ސްޕީޑް ބްރޭކަރާއި ރޯޑް ސައިން ބޯޑު ހަރުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންނެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައިދެއްވީ އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަޑް) އަލީ ޒުހޭރު އާއި، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އުސްތާޛް މޫސާ ފަތުހީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރއްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އާންމުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ނ. ކެދިކުޅުދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއި ކުރެވުނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޖުމްލަ 8 މަގެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ އެކު ޖުމްލަ 3668.1 މީޓަރެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރާއިރު ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ނެޓްވޯކާއި ފެން ހިއްކުމަށް ގަޓަރުތައް ހެދުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިމެނޭހެން ޔުޓިލިޓީ ލައިންތަކަށް ބޭނުންވާ ޖަންކްޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި ދުވާރުތައް ހެދުމާ ތާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި ސްޕީޑް ބްރޭކަރާއި ރޯޑް ސައިން ބޯޑު ހަރުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢު އަގަކީ ޖުމްލަ 90,894,554.10 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް