ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 22:02
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ މައްސަލަ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 
އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެމްޑީޕީން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ އަޑުއެހުންތަކުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ލަސްވެގެންދާ ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ކަމަށެވެ. 4 މަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ހުކުމް އިއްވާނުލެވުނު ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް އަތްބާނާ މިންވަރު ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ލަސްވެގެންދާ ސަބަބު ޖޭއެސްސީން ބެލުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނާތީ އެ މައްސަލަ ބަލުވާނަން އަދި ޖޭއެސްސީން އެ މައްސަލަ ބަލާނަން، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު.
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ވަކި ސަރުކާރަކުން ވަކި ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ނިޝާނުން ފެންނަނީ އެކަން ކަމަށެވެ. އަދި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށުގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބަލިވުމާ އެކު، މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހާއްސަ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ވަނީ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެ މަނިކުފާނު ގޭ ބަންދުގައި ހުންނަވާތާ އަށެއްކަ މަސް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދާތީ އެ ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިސަރުކާރުން ބުނަމުން އަންނަނީ ކޯޓުތަކަށް އަނެއް ނުބާނާނެކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަކީ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާތީ އެކަމުގެ ފާޑުކިޔުންތައްވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް