ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 17:32
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލހު
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލހު
އެމްޑީޕީ
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު
 
މިސަރުކާރާއެކު މިގައުމުގެ މިސްރާބު މިވަނީ ފާލުން ނެއްޓިފައި
 
މިސަރުކާރުން ވަނީ އެބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްފައި
 
ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު 4000 އެނދު ތައާރަފު ކުރެވިފައިވޭ

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރި ލޯނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު 4000 އެނދު ތައާރަފު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަދު އެބޭންކުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޯނުތައް ދޫކުރި ކަމަށެވެ. ބޭންކެއް ހަދައި އޭގެ ދަށުން އެސްއެމްއީ ލޯނު ދޭން ތައާރަފްކުރިކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ކުދިއަދި މެދު ފަންތީގެ އެތައް ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި ތަރައްގީވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ވިޔާފަރިވެރިންނާއި ހަވާލާދެއްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެސްއެމްއީ ލޯނު ތައާރަފުވުމުގެ ކުރިން އެރަށުގައި ހުރީ 150 އަށް ވުރެ މަދު ޓޫރިސްޓު އެނދު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެސްއެމްއީ ލޯނު ތައާރަފުކުރި ފަހުން 350 އެނދާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އެނދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު 4000 އެނދު ތައާރަފު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެބޭންކްގައި ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލައް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވި އެސްއެމްއީ ލޯނު ތައާރަފްކުރުމުގެ ކުރިން މިރަށުގައި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 100 ނޫނިއްޔާ 150ށް ވުރެ މަދު އެނދޭ. އެ ލޯނުގެ ދަށުން އެލިބުނު އެހީގެ ދަށުން މިހާރު އެއަދަދު 350 އާ ގާތް ކުރާ ވަރަށް އެނދު އިތުރު ވެއްޖެއޭ. އެސްއެމްއީ ބޭންކްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 4000 އެނދު އެބޭންކުން ދިން ސްފޮޓްލޯނުގެ ދަށުން މިހާރު ވަނީ އުފެއްދިފައި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ އެބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު ވެސް މިހާރު ނަގައިފި. ނަގާ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްފި. އެތާގައި މިހާރު ފައިސާއެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ނަމަކަށް އިއުލާން ކޮށްލައިގެން އެއުޅެނީ ލޯނުކޮޅެއް ދޭނަމޭ. ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަންވީ އޭގެން ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ. އަނެއްކާ ވެސް އެއުފެއްދި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ދޭންތޯ އެބޭނުންކުރީ. ހަމަގައިމު ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ އިންތިހާއަށް ހަރަދުކުރާތަން. ރަނގަޅަށް ބަލާފިއްޔާ އެކޯޑުގައި ހުރި އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ހަރަދުކޮށްފައި ހުންނާނީ. އެވެސް ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން. ހާމައެއް ނުކުރޭ. ކުރާނަމަތާ އެނގޭނީ. މިކަންކަން އެނގެނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ލިބޭ މައުލޫމާތުން. މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެބޭންކުން ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ލޯނު ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. މިމަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އަދި ލޯނުތައް ދޫކުރަން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރާއެކު މިގައުމުގެ މިސްރާބު މިވަނީ ފާލުން ނެއްޓި، ހަމަމަގުން ނެއްޓިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް