ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 15:45
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ދަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން: ރައީސް ޞާލިހު
 
މިވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3700 ދަރިވަރުން ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދޭ
 
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވުނު
 
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ

މިސަރުކާރުގައި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޯސް ހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުތައް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމާއި، ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވުނު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ ކިޔަވަން ދާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ދާން ބޭނުންވާ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށްފަހި ކޮށްދިނުމަށް ލޯނު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމީ ފަހިފުރުސަތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ކުރި އަޅުގަނޑަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެވުނު ފުރުސަތު. ހިލޭ ޑިގްރީގެ ޕްރޮގްރާމް. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުން ފޭބިއިރުގައި 1800ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަ ކުރަމުންދޭ. އޭގެ ތެރެއިން 9000 ދަރިވަރުން އޭރު ނިމިއްޖެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މިފަދަ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް މިއިން ޒަމާނަކު ފަހި ކޮށްދިފައިނުވާ ވަރުގެ ފުރުސަތުތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގެ މިފަސް އަހަރު ލިބުނު ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުގައި އޮތް ކަމަކީ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން އެކުއްޖަކު ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދީ ލޯނު ދޭން ވާނެ އެސިޔާސަތުގައި ނިންމާފައި.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މިވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3700 ދަރިވަރުން ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރާއެކު މިހާރު ލޯނު ހޯދުމަށް ދަތިވެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ދަރިވަރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޯސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމުގެ ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މަތީތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން މިކަމަށް ހުރަސްއަޅައި ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް