ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 14:18
ސައޫދީ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ސައޫދީ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ޕާކިސްތާނާ އިންޑިއާގެ މައްސަލަ
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަށް ސައޫދީ ވަލީއަހުދު ގޮވާލައްވައިފި
 
އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން ވެސް ކަޝްމީރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ އިރު، އެ ސަރަހައްދުގެ ފުރިހަމަ އިސްތިގުލާލު އޮތް ކަމަށް ދެގައުމުންވެސް ދަނީ ބުނަމުން

ކަޝްމީރު ސަރަހައްދުގެ މައްސަލާގައި ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ވަލީއަހުދު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ އިގްތިސާދީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވި ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ދެ ފަރާތުން ވެސް ބާރު އަޅުއްވާފައި ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، (ހާއްސަކޮށް ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ) ސަރަހައްދުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމަށް
ބަޔާނުގައިވޭ

1947 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިބައިން މިނިވަންވި ފަހުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ލިބިފައިވާ އަވަށްޓެރި އެ ދެގައުމުގެ މެދުގައި އުފެދުނު ބޮޑު ފްލޭޝްޕޮއިންޓަކީ ކަޝްމީރުގެ ދެބަސްވެފައިވާ ހިމާލިއާ ސަރަހައްދެވެ. އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން ވެސް ކަޝްމީރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ އިރު، އެ ސަރަހައްދުގެ ފުރިހަމަ އިސްތިގުލާލު އޮތް ކަމަށް ދެގައުމުންވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުންގޯސްވެފައިވާއިރު،2019 ވަނަ އަހަރު ވެސް ނުތަނަވަސްކަން އުފެދުނީ އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަނގުރާމަވެރި ހަމަލާއެއްގައި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕެރަމިލިޓަރީ ސިފައިން މަރާލުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނުގެ އެތެރޭގައި ބަދަލުހިފުމުގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ގުޅުން ވަނީ ހީނަރުވެފައެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަކީ އިންޑިޔާއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ވެސް ވަރަށް އިސް ބައިވެރިއެކެވެ. އިންޑިއާއާ އެކު އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނައިރު، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ޝަރީފްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕާކިސްތާނަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕެކޭޖެއް އަވަސް ކުރުމަށެވެ.

ސައޫދީ ޝާހީން މަޝްވަރާއަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ބިމުން އުފެދޭ ހަނގުރާމަވެރި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުންގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.  

މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހަމަލާތައް ދީފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އިސްލާމްއާބާދުން ވަނީ އެ އިންޒާރުތަކަކީ ސަރަހައްދީ ސުލްހައަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް އިންޒާރުތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ވާދަވެރި ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވައިދިނުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ތިން ވަނަ ފަރާތަކުން މީގެ ކުރިން މެދުވެރިވުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް އިންޑިއާއިން ދެކޮޅުހަދާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ބުނަމުން ދަނީ ޕާކިސްތާނާ އެކު މި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޑި ފެކްޓޯ ރަސްގެފާނު ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ސަބަބުން އާ ޑިޕްލޮމަސީއަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެނަލިސްޓުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް