ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 01:40
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
 
ރައްޔިތުންގެ އަޑުނާހާ ކަމަށްވާނަމަ ތިބެންޖެހޭނީ ދުރުގައި
 
ސިޔާސީ ފިކުރެއް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ނުހުއްޓުވޭނެ
 
މިސަރުކާރާއި ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވަންޖެހޭ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގައި ބޭއްވި މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީން ގާތްގަނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަ 20 ވަރަކަށް އަހަރު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތައް ގުރުބާނީއެއް އެތައް ރައްޔިތުންނެތް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 9 އޭޕްރީލް 2024 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާލެއިން ފެނުނީއެއް 2024 ވަނަ އަހަރު ފެންނަން ޖެހޭ ކަހަލަ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންއެފް ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި، ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިގައުމުގެ ސިފައިން ވެސް ފުލުހުން ވެސް އޯޑަރާއި ހިލާފަށް އަމަލުނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ޔަގީން ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި 241 ކޮމެޓީން މިމައްސަލަ ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އެއްވެސް އިސް ބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ. މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ. ރައީސްއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ އެކަން ހިނގިވާހަކަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ފަސް އަހަރުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަގީން ފުލުހުން ވެސް ސިފައިން ވެސް އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް އެމީހުން އަމަލެއް ނުކުރާނެ. އެ ހަމަ ޔަގީންކަމެއް. މިހެން ދެންނެވިއަސް ބައެއް ވަކިވަކި އިންޑިވިޖުއަލް މީހުން ތިބެދާނެ. ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް އެސްއޯ ފުލުހުން ވެސް ޓްރެފިކް ފުލުހުންވެސް އަދި ސިފައިންގެ ފައުޖެއް ވެސް އަމަލެއް ނުކުރާނެ މަތިން އޯޑަރެއް ނާންނަނީހެއް. އެހެންވީމަ ނޭނގޭ ވިދާޅުވެ ޑިމޮކްރަސީއަށް އެޅި ހުރަސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މިސަރުކާރާއި ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ އަމާޒުވި ނޫސްވެރިންނަށް ކަމަށާއި، ނޫސްތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މިފަދަ ކަންކަން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިއަދު ޕާޓީ ނިޒާމެއް، ސިޔާސީ ފިކުރެއް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށްދާން ޖެހޭނީ އެއަށް ޖާގަ ދީގެން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ފަސް އަހަރު ވެރިކަންކޮށްފައި ފައިބައިގެން މިއައީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވެސް ބަޔަކު ނުކުމެ ޕާޓީއެއް ހެދި. އެއްވެސް ދަށްޗެއް ނެތި އެހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލުން ދިނިން. އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައި ވާނީ. އެއީ އެމްޑީޕީ ގަބޫލުކުރާ ސިޔާސަތަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ފާޑު ކިޔޭނެ. ކިޔަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުންނަ ޕަބްލިކް ސަރވިސްގައި ހުންނަ މީހަކާއި ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެހި ކިޔޭނެ. ބުނެވޭނެ ފާޑު ކިޔޭނެ. އެމީހެއްގެ ޕާސަނަލް މާ ބޮޑު ދާއިރާއެއް ނޯންނާނެ. އެކަން ގަބޫލުކޮށްގެން އެކަހަލަ މަގާމުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަންނަންޖެހޭނީ.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ފާޑު ކިޔުމާއި، ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ، ރައްޔިތުންގެ އަޑުނާހާ ކަމަށްވާނަމަ ތިބެންޖެހޭނީ ދުރުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް