ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 15:10
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ބަހަނާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަމަހައްޓާ ނުރަނގަޅު އާދައެއް
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ބަހަނާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަމަހައްޓާ ނުރަނގަޅު އާދައެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ ކަމެއްތަ؟
 
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 ބިލިއަން އަށް އަރައެވެ.

ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ ބިރަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން އެމީހުންގެ އެ ނުރަނގަޅު އާދަ ދަމަހައްޓަން ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ދައްކާ ބަހަނާއެކެވެ. އެފަދަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މެޓަބޮލިޒަމް އިތުރުކޮށް، ކާހިތްވުން ދުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޑެންމާކްގައި ހުންނަ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކޯޕަންހޭގަންގެ ސައިންސްވެރިންގެ އާ ދިރާސާއަކުން މިވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ފެތުރެމުން އަންނަ މި ގަބޫލުކުރުންތައް ދޮގުކޮށް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ބަރުދަން އިތުރުވުން ކޮންޓްރޯލް ނުވުމުގެ އިތުރުން ބަނޑުގައި ނުރައްކާތެރި ފެޓް ނަުވަތަ ސަރުބީ ޖަމާވުމަށް އެހީތެރިވެދޭކަން ހާމަވެފައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ 1.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކުރި މި ދިރާސާގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ވިސަރަލް ފެޓްގެ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ދެމެދު ވަރަށް ސާފު ގުޅުމެއް އޮތްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. "ބެލީ ފެޓް" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ބާވަތުގެ ފެޓް އަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ހަކުރު ބައްޔާއި ސްޓްރޯކް އަދި ޑިމެންޝިއާ ފަދަ ސިއްހީ ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމެއްކަންވެސް މިދިރާސާއިވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

މި ހޯދުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސައިންސްވެރިން ވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ބަނޑުގައި ޖަހައި ލޮކިމަސް ނުވަތަ އޮބީސިޓީއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ތަފާތު ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ އާދަތަކާއި ހަށިގަނޑުގެ ފެޓްސްއާ ގުޅޭ ޖެނެޓިކް ޑޭޓާ ތައް ބެލުމުން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ބަނޑުގައި ހުންނަ ފެޓް ޖަމާވުން އިތުރުވުމާ ސީދާ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ.

މި ދިރާސާގެ އިސް ލިޔުންތެރިޔާ ޑރ.ޖަރމަން ކަރަސްކުއިލާ މި ހޯދުންތަކުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ، "މި ހޯދުންތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް އާންމުކޮށް ދެކޭ ގޮތްތަކަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމަށާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ސިއްޙީ ނުރައްކާތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނޑުގައި ހުންނަ އެޑިޕޮސިޓީ ނުވަތަ ބަނޑުގެ ފެޓް ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ހާއްސަކޮށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމުން ބަރުދަން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާތީ މި ދިރާސާގެ ނިންމުންތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށްއެކަމަށް ފޯކަސްކޮށްފައެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ގިނަ ފަހަރަށް ވަގުތީ ގޮތުން މެޓަބޮލިކް ދަށްވުމެއް ކުރިމަތިވެ ބަރުދަން އިތުރުވާކަން ހަގީގަތަކަށް ވިޔަސް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ސިއްޙީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންމި ވަގުތީ ތަކުލީފަށްވުރެ މާ ބޮޑުކަމަށް މިދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަރަސްކުއިލާ އިރުޝާދު ދެއްވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ވިސްނާ ފަރާތްތަކުން ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ދެކޭ ދެކުން ގަބޫލު ނުކުރުމަށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމުން ހަށިގަނޑުގެ ފެޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުގެ އިތުރުން ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ބަނޑުގެ އޮބިސިޓީއާ ގުޅިފައިވާ ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން އެނގެނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ހަށިގަނޑުގެ ބަރުގަދަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ނުރަނގަޅު ދޮގު ވާހަކަތަކާއި އޮޅުންތައް ނައްތާލުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ބަނޑުގައި ހުންނަ ފެޓް އިތުރުވުމާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް އަލިއަޅުވާލައި ސައިންސްވެރިން އުއްމީދު ކުރަނީ އެމީހުންގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހުރި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ދީ، ބަރުދަން އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ބިރަށް ވުރެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ.

އޮބެސިޓީ އާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތައް މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް އިތުރުވަމުންދާއިރު، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާގެ މުޅި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބުރޫ އެރުމުގެ ބަދަލުގައި ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުންހުއްޓާލުމަށް މިދިރާސާގައިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ ނުރައްކާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ނުރައްކާ މުޅި ދުނިޔޭގައި އަދިވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 ބިލިއަން އަށް އަރައެވެ.

މި ހައިރާންކުރުވަނިވި އަދަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ 1.1 ބިލިއަން މީހުންނާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ ގާތްގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މިންވަރު އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ ޔޫރަޕާއި ހުޅަނގު ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން ކަމަށްވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީގެ 25 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އެ ޤައުމުތަކުގައި ކަމަށް ވާއިރު، ކުޑަ އަދި މެދު ފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކަށް ވަނީ މިމައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް