ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 13:37
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޕީއެންއެފް ޖަލްސާ ހަމަނުޖެހުން
ކުރިންހެން ހިޔާލު ފާޅުކުރަން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނައިރަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން މީހުންތައް ޕިކަޕަށް އަޅާލުމާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު: ރައީސް
 
އެސްއޯ ފުލުހުން އަންގަންޖެހޭ ޙާލަތު އައިސްފިނަމަ އެމަނިކުފާނަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ސާފު އިރުޝާދެއް އޮއްވައި އެހެން ކަންކަން ދިއުމުން ހިތާމަ ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
އެކަމުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ބުދަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ލިބެންޖެހޭނެ

ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހަކަށް ގޯނާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް ރައީސްގެ ފަރާތުން އެންގުމެއް ނާންނާނެކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމު ކުރެއްވުމަކީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅެއް ކަމަށާއި، މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅަކީ އެއީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރީގައި ފެނިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު މި ވެރިިކަމުގައި ނުގެންގުޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާގެ ކަންކަމުގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތާމެދު ނުހަނު ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހަކަށް ގޯނާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް ރައީސްގެ ފަރާތުން އެންގުމެއް ނާންނާނެކަމަށް ފުލުހުންނާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރަށްވެސް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރިން ވަރަށް ފަހުން، އެރޭ އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ފުލުހުންނަށްވެސް ދެންނެވިން އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް ސީޕީއަށްވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާނެ އިރުޝާދަކީ ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަހަލަ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް، ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހަކަށް ގޯނާއެއް ކުރާކަށް އުނދަގުލެއް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުންނެއް ނާންނާނެ،
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރީގައި ފެނުނު ގޮތަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކޮށް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ހަދާ މަންޒަރު ފެންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، ކުރިން އެ މަންޒަރުތައް ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ކުރިން ފެނިފައި އެބަހުރި ހިޔާލު ފާޅުކުރާއިރަށް، މަގުމައްޗަށް ނުކުންނައިރަށް ގޮސް ޕިކަޕަށް އަޅާލާ ނޫނީ ގެންދަނީ ނޫންތޯ، އެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، ކްލިއަރ އިންސްޓްރަކްޝަން ދީފައި ހުންނާނީ
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

އެހެންކަމުން އެއްގޮތަކަށްވެސް އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެސްއޯ ފުލުހުން އަންގަންޖެހޭ ޙާލަތު އައިސްފިނަމަ އެމަނިކުފާނަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވެސް ވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޕީއެންއެފް ޖަލްސާއަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ވަދެ ހިނގި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިގަތީ ނޫސްތަކުން ކަމަށާއި، ސާފު އިރުޝާދެއް އޮއްވައި އެހެން ކަންކަން ދިއުމުން ހިތާމަ ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ މެދު ހޯމް މިނިސްޓަރާވެސް ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރުވެސް އެކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ބައްލަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެސްއޯ ފުލުހުން ދާން ޖެހުނީ ކާކުގެ އިރުޝާދެއްގެ ދަށުންތޯ ކޮމިޝަނަރު އަރިހުންވެސް ސުވާލު ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ބުދަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް އަންގަވާފައިވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޕޯޓު ލިބިވަޑައިގަތުމުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް