ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 09:15
"މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ 
"މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ 
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ
 
ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާވާ ފަރާތަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އަޅާނަން
 
ވޯޓާއި ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ
 
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފައްދާ ހިންގުމަކީ ހަމަހަމަކޮށް އެންމެންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގެއް

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ކުރި މަސައްކަތަށް ސަަލާމަތީ ބާރުތައް ނެރެގެން ސަރުކާރުން ހުރަސް އެޅުމަކީ އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ވަކާލާތު ކުރި ޕާޓިއެއް ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފައްދާ ހިންގުމަކީ ހަމަހަމަކޮށް އެންމެންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށާއި، ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަށް ސަލާމަތީ ބާރުތައް ނެރެ ހުރަސްއަޅަން ކުރި މަސައްކަތަކީ އެއީ ހުދުމުހުތާރުކަމުގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ސިފައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުން ޔަގީންވާ ކަމަކީ މި ސަރުކާރަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން ހިނގާ ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ފުރުސަތުދޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުން ޔަގީންވޭ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ދިއުމުގެ ކުރިން، ވޯޓާއި ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގޮވާލަން، ގާނޫނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާ އެއްވެސް އެންގުމަކަށް ފުލުހުން ބޯލެނބުމަކީ އެއީ ފުލުހުން ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަކަށް ބޯލެނބުން. އެކަން ކުރައްވައިފިނަމަ، އެކަން ކުރައްވާ ފަރާތަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އަޅާނަން.
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ 

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން (ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް) އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާއަށް މިސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުންދަނީ ސަރުކާރުން ބިރު ގަންނާތީކަމަށް މައި އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9:15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ނުބޭއްވިފައިވަނީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅާފައިވާތީއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީ ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލު ދުއްވި ދެ ޒުވާނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކަނޑުމަތީގައި ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް
މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހަައިފި