ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 15:57
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޖީ އޮފީސް
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު، އެ އޮފީހަށް އިރުއިރުކޮޅާ ސިޓީ ހިފައިގެންދާ މީހުން މަދުވެއްޖެ
 
ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން އޮޓޯމޭޓްކޮށް، ވަގުތުން ލިބޭގޮތް ވަނީ ހަދާފައި
 
2024 ވަނަ އަހަރު ލިބުނީ 6752 އެންޓްރީ، އެއީ ފަސް އަހަރުގެ އެވްރެޖަށްވުރެ 1116 އެންޓްރީ މަދު ޢަދަދެއް

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، ގެނެވުނު ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކާއެކު އެ އޮފީހަށް އިރުއިރުކޮޅާ ސިޓީ ހިފައިގެންދާންޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް "ލަގްޒަރީ ޕަބްލިކް ސަރވިސްއަކަށް" ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، ޝަމީމްގެބްލޮގްގައިއޭނާ ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 1 އިން މާރިޗު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ އޮފީހަށް ލިބުނު ސިޓީތަކުގެ ޢަދަދުތައް ދިރާސާކުރުމުން، ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ސާފުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، މިހިނގާ 2024 ވަނަ އަހަރު ލިބުނީ 6752 އެންޓްރީކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، އެއީ ފަސް އަހަރުގެ އެވްރެޖަށްވުރެ 1116 އެންޓްރީ މަދު ޢަދަދެއް ކަމަށާއި، ޕަސެންޓޭޖުން ބަލާނަމަ އެއީ %14.18 މަދު ޢަދަދެއް ކަމަށެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަހު ލިބުނު 8085 އެންޓްރީއާއި މިއަހަރު ލިބުނު 6752 އެންޓްރީއާ އަޅައި ބެލުމުން، މިއަހަރު 1333 އެންޓްރީ މަދެވެ. މިއީ، ޕަސެންޓޭޖުން %16.48 މަދު ޢަދަދެކެވެ. މިހާރު މި ދާގޮތަށް ދާނަމަ، މިއަހަރު ނިމޭއިރު ލިބޭނީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 5332 އެންޓްރީ މަދުންނެވެ. އެއީ، ކުރީ އަހަރާ އަޅައި ބަލާއިރު، 2.3 މަހު ލިބޭނެ ވަރެވެ. މާނައަކީ، މިމަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ލުއިވެ، މަދު މުވައްޒަފުންނާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް، ކުރިއަށްވުރެ ހަލުއިކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވުމެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް އެ އޮފީހުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދަލުކުރީ ފޯނަށްޖަވާބުދޭ ގޮތެވެ.

އެއަށްފަހު، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން އޮޓޯމޭޓްކޮށް، ވަގުތުން ލިބޭގޮތް ހަދާފައިވާއިރު، މައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބޭ މީހަކަށް، އެމީހެއްގެ މައްސަލައެއް ހިނގާގޮތް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މިހާރު ބެލެއެވެ.

އެއަށްފަހު މިހާރު ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިން ކަންތައްކުރި ގޮތާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވޭ ނިޒާމެއްވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާއެކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަމަކު ޕީޖީ އޮފީހަށް ޢާންމުންގެ މީހަކު އަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޝަމީމްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކޯޓަށް ފޮނުވާ މައްސަލަވެސް އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަހުރިކަންޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މިޚިދުމަތްތަކާއެކު، އޮފީހަށް ލިބޭ ސިޓީތައް މަދުކުރެވޭތޯވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ޙާޞިލުކުރާ އެއް މަގަކީ، ސިޓީތަކަށް ދޭ ޖަވާބު ހަރުދަނާކުރުންކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް
މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް
ބައްސާމަށް ކުށް ސާބިތުނުވަނީސް އޭނާ ކުށްވެރިއަކަށް ހަދައި ވާހަކަނުދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި
ޕޮންޒީ ސްކީމް: އަލްހާނުގެ 3 ބެއިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ވަކީލަކު އައްޔަންކުރަން ފުރުސަތު ދީފި
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ކޯޓުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތްތޯ އަލުން ބަލަނީ
15 އަހަރު ނުވިޔަސް ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތްތަކެއް ހުރޭ، ރިހެބިލިޓޭޓްވެސް ކުރެވޭނެ: ޝަމީމް
ހެކިބަސް ނަގާފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ ނުފޫޒުން ހެކިން ލައްވައި ޝަރީޢަތަށް ސިޓީ ފޮނުވުން ވަނީ ގިނަވެފައި: ހައިކޯޓު