ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 14:44
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މިހާރު
ޑްރަގް އެތެރެކުރުން
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރި ޑްރަގް ޕެކޭޖަކާ ޙަވާލުވާން ދިޔަ މީހަކު 30 ދުވަހަށް ބަންދު
 
އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭ
 
އޭނާއަކީ ޕެކޭޖާ ޙަވާލުވި ފަރާތް

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރި ޑްރަގް ޕެކޭޖަކާ ޙަވާލުވާން ދިޔަ މީހަކު 30 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕެކޭޖެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަން އެނގުމުން، އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވާ މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން މީހާއަކީ ޕެކޭޖާ ޙަވާލުވި ފަރާތްކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ފޯނުގެ އެކްސްޓްރެކްޝަން ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ 30 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 8 މެއި 2024 ގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށްވުމުގެ އިހްތިމާލު އެބައޮތްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޯޓުން އޭނާ ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް